Forside Barn, skole og oppvekst Prosjekt Kirkebygden barne-og ungdomsskole

Nye Kirkebygden barne-og ungdomsskole

I Kommunestyret den 12.12. 2019, ble følgende vedtak vedr. ny KBS fattet:

«I henhold til kommunestyrets vedtak i sak 24/18 den 18.10.2019 punkt. 8, skal rådmannen fremlegge en egen sak som inneholder kostnadsoverslag og finansieringsplan (med ekstern kvalitetskontroll) for Ny Kirkebygden barne- og ungdomsskole til politisk behandling i løpet av 2020. Frist: 2020».

A.L. Høyer AS i Askim vant anbudskonkurransen vedr. bygge/prosjektledelse.

Vi er nå i sluttfasen vedr. utarbeidelse av anbudsdokumenter for innhenting av arkitekter til prosjektet. Anbudet er pr. 12. mai 2020 snart klart for publisering på Doffin. Alle relevante dokumenter fra forprosjektet, Vålerdugnaden m.m. vil være vedlegg i anbudet.

Når arkitekter er på plass så vil arbeidet med detaljprosjektering av skolebygningen starte med utgangspunkt i alternativ 1.B. Dette skal da gjøres i et samspill, derfor vil da spesielt ansatte i skolen, elevråd, tillitsvalgte og FAU bli viktige å få med i samspillsprosessen.

ALTERNATIVET 1.B
FORPROSJEKTS PLAN
SAKSPROTOKOLL
ORGANISERING - UTREDNING
DET JOBBES MEDIO MAI 2020 MED NY FRAMDRIFTSPLAN