Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Barn, skole og oppvekst Skole

Vålerskolen

Våler kommune har tre ordinære grunnskoler og voksenopplæring. Vi har felles kulturskole med Moss og Rygge.

SKOLESTART SKOLEÅRET 2020/2021

Svinndal skole:

Alle elevene møter mandag 17.08.2020, kl. 08:30


Våk skole:

1 trinn møter mandag 17.08.2020, kl. 09:00

2.-7. trinn møter mandag 17.08.2020, kl. 08:30


Kirkebygden skole:

1 trinn møter mandag 17.08.2020, kl. 10:00

2.-10. trinn møter mandag 17.08.2020, kl. 09:00

8.trinn møter foran hovedinngangen på ungdomsskolen kl. 09:00


Våler voksenopplæring:

Digital oppstart mandag 17.08.2020.

Alle elevene møter tirsdag 18.08.2020, kl. 09:00 på Kirkebygden skole

Skoletart

De tre grunnskolene våre er åpnet for alle trinn. Les mer om Vålerskolen i koronatiden her:

VÅLERSKOLEN I KORONATIDEN

De tre grunnskolene våre:

VÅK SKOLE 1.-7.TRINN
SVINNDAL SKOLE 1.-7.TRINN
KIRKEBYGDEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 1.-10.TRINN

Henvendelser vedrørende skolene bør gå direkte til den enkelte skole.

Skolestart

Kvalitet i Vålerskolen

Vålerskolen, i samarbeid med politikere, har utarbeidet en felles verdifolder. Den forteller blant annet om Vålerskolens overordnede mål og vårt elevsyn.

VERDIFOLDER FOR VÅLERSKOLEN
Et barn sitter og surfer på et nettbrett

Satsningsområder i Vålerskolen

PALS

PALS står for positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. Det er en skoleomfattende tiltaksmodell for å skape et trygt og godt skolemiljø, styrke læring og utvikling, god psykisk helse og trivsel for alle elevene i skolen. Fra skolestart 2019 rigger skolene sin struktur slik at de kan implementere PALS.

PALS

IKT

Vi har en massiv IKT-satsing i Vålerskolen. Alle elever på barneskolen har hvert sitt læringsbrett og på ungdomsskolen har elevene hver sin PC. Digital praksis krever digital kompetanse. For å kunne lykkes med IKT-satsningen vår endrer vi vår tradisjonelle måte å undervise på og måten vi planlegger og gjennomfører aktiviteter. Vi jobber med erfaringsdeling og er med på den nasjonale satsningen DEKOMP.

Fagfornyelsen

Utdanningsdirektoratet jobber med å fornye alle læreplanene i grunnskolen. Vålerskolen forbereder seg før de nye læreplanene skal taes i bruk fra 2020. Nettbaserte kompetansepakker skal støtte skoleledere og lærere i arbeidet med å ta i bruk nytt læreplanverk, og bidra til økt kompetanse i å tolke og forstå læreplanverket.

FAGFORNYELSEN
Kids 1093758 1280

Kommunikasjon

Vålerskolen har brukt Skooler som sin læringsplattform siden høsten 2017. Fra høsten 2019 bruker vi meldingstjenesten i Skooler for kommunikasjon mellom skole og hjem. Skoolers foresatteapp kan lastes ned i App store og Google play. Verktøyet bidrar til et tettere og enklere samarbeid og trygger en sikker og tilgjengelig kommunikasjon.

Skooler1
LOGG INN PÅ SKOOLER

Skoleruter

Skoleruta er vedtatt på fylkesnivå og er i prinsippet lik både for barneskole, ungdomsskole og videregående skole.

SKOLERUTE 2020/2021 (PDF)
Arbeid

Permisjonsreglement

Målet for skolene i Våler er å gi elevene best mulig læringsmiljø og læringsresultater. For å oppnå målet, er elevenes tilstedeværelse i undervisningen sentral. Formålet med permisjonsreglementet er å sikre at tilstedeværelsen i undervisning blir så høy som mulig, samt sikre likebehandling av permisjonssøknader.

PERMISJONSREGLEMENT FOR ELEVER I VÅLERSKOLEN (PDF)

Søknadsprosedyre for å søke permisjon.

Foresatte kan søke permisjon fra undervisningen for sitt barn via foresatteportalen på Visma Flyt Skole. Logg inn via ID-porten, velg søknader for aktuelle barn og fyll inn med med nødvendige opplysninger.

SØK OM PERMISJON

Voksenopplæring

Har du rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og ønsker å begynne på kurs, så må du ta kontakt med stab Oppvekst og kultur for informasjon og påmelding.


Voksen

Om prøver i norsk og samfunnskunnskap

Alle som fikk rett og plikt etter 1.september 2013 skal ta avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap.

Du melder deg på prøver og finner nyttig informasjon på nettsidene til Kompetanse Norge.

KOMPETANSE NORGE