Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Helse og velferd Familie - barn og unge Familiens Hus

Familiens Hus

Familiens Hus er et tverrfaglig kommunalt tilbud som skal ivareta fysisk og psykisk helse hos gravide, barn, unge og deres familier. Målsettingen er at familiene skal møte en helhetlig og familiestøttende tjeneste i ett og samme hus.


Familiens Hus i Våler kommune har tjenester som helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmor, Åpen Barnehage, fysioterapeuter, ergoterapeut, psykolog, psykiatriske sykepleiere, sosionom, familieterapeut og Frisk Liv.

Målet for arbeidet i Familiens hus er å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie, samt styrke barn og unges oppvekstvilkår. Målsettingen kan nås blant annet gjennom å:

 • tidlig identifisere fysiske, psykiske og sosiale utfordringer hos barnet og i famillien
 • tilby lett tilgjengelig støtte og tiltak
 • støtte og styrke foreldre i deres omsorgs- og oppdragerrolle
 • legge til rette for at barn, unge og deres familie får styrket sitt sosiale nettverk
 • utvikle kommunikasjons- og arbeidsmåter der barn og foreldre er delaktige
 • utvikle god, samordnet og tverrfaglig service til brukerne
 • være tilgjengelig som møteplass der folk bor
 • formidle relevant informasjon

Familieteam - noen å snakke med

Familieteamet i Familiens hus består av ansatte med lang erfaring i å veilede og gi støtte til barn, ungdom og foreldre med ulike utfordringer.

Les mer i brosjyren til Familieteamet:

FAMILIETEAMET

For mer informasjon om Familieteamet eller timeavtale kontakt Anne T. Kopperud:

MOBIL: 408 52 110

Henvisning og start – psykiske lidelser, pakkeforløp barn og unge

Kommunens forløpskoordinator skal blant annet:

 • informere, veilede og gi råd til pasient og ev. foreldre om pakkeforløp psykisk helse
 • samarbeide med forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten
 • sikre helhetlig oppfølging

Helsedirektoratet: Pakkeforløp/forløpskoordinator

Forløpskoordinator Våler kommune: Anne Kopperud

MOBIL: 408 52 110