Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Kommunen vår Folkehelse Folkehelse i Våler

Folkehelse i Våler

Våler kommune jobber bredt med folkehelse med mål om å utjevne sosiale helseforskjeller og sikre at forebyggende og helsefremmende arbeid prioriteres.

Folkehelseloven sier at kommunene skal jobbe etter prinsippet
«Helse i alt vi gjør.»

Vi har en folkehelseplan fra 2015 der hovedmålet er:
«Alle innbyggere i Våler skal oppleve at Våler kommunes sømløse innsats gir mulighet for god helse, trygghet og trivsel uavhengig av hvem du er og hvor du bor».

Generell helsetilstand i Våler er god

Den generelle helsetilstanden er relativt god i Våler. Områdene der kommunen scorer dårlig, som eksempelvis høyere utdanning og psykiske lidelser, er tendenser som det tar tid å bedre. I kommunens Folkehelsedialog fra 2014 oppgir innbyggerne stort sett at de opplever trivsel og at de er fornøyde med egen helse og livskvalitet, men at fritidstilbud, møteplasser og kommunikasjon har stort forbedringspotensiale.

Folkehelse2

Sosial ulikhet i helse

Forskning har vist at helse fordeler seg ujevnt avhengig av sosial status. Dette kalles for sosial ulikhet i helse. Sosial ulikhet i helse måles ofte ved at en studerer sammenhengen mellom helse og sosioøkonomiske faktorer som utdanning, yrke og inntekt. Mennesker med høy sosioøkonomisk status lever lenger og har bedre helse enn mennesker med lav sosioøkonomisk status. Et viktig mål for folkehelsearbeidet er derfor å bidra til utjevning av denne sosiale helseforskjellen.

Miljø og helse

Gjennom kommunens arbeid med miljørettet helsevern, som et ledd i folkehelsearbeidet, skal kommunen føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Dette dreier seg om luftforurensning, støy, inneklima, røykfrie innemiljøer, skadedyr, virkninger av husdyrhold, utslipp av farlige stoffer til luft, jord og vann, badevann, bassengbad, legionella og miljøfaktorer i barnehager og skoler samt flere andre ting.

Leve hele livet i Våler

Leve hele livet i Våler er en folkehelsesatsing og nasjonal kvalitetsreform for eldre. Med denne reformen ønsker vi å legge til rette for at eldre skal bo hjemme så lenge de ønsker, delta i de aktiviteter de er interessert i, være mobile og inkludert i beslutningsprosesser og utvikling i kommunen og at nærmiljøet oppleves tilgjengelig og trygt. For å få til dette må vi jobbe på tvers. Innbyggere, næringsliv, frivilligheten og andre aktører i kommunen vår skal finne de beste løsningene sammen!

Arbeidet med reformen startet i 2020. Gjennom tilrettelegging, god kommunikasjon og medvirkning fra eldre innbyggere, innspill og deltakelse ønsker vi å skape nåtidens og fremtidens aldersvennlige Våler.

Les mer om prosjektet "Leve hele livet" i denne artikkelen:

LEVE HELE LIVET
Old people 616718 1920
FOLKEHELSEPLAN 2014 - 2026 (PDF)