Forside Kommunen vår Folkehelse Leve hele livet

Leve hele livet

"Leve hele livet" er et prosjekt for å skape et mer aldersvennlig samfunn der eldre lever gode liv og deltar i felleskapet.

De fleste eldre i Norge lever gode liv

De former sine egne liv og hverdag, der de er aktive og deltar i sosiale fellesskap.

Eldre får gode helse- og omsorgstjenester ved behov. De bidrar med sine ressurser i jobb, for familie og venner eller i nærmiljøet, de blir verdsatt.


Man 3552247 1920

Sammen for et aldersvennlig Norge

Vi blir stadig flere eldre og vi lever lenger. For mange kommer pensjonisttilværelsen til å vare nesten en tredjedel av livet. Derfor må vi sørge for at den blir meningsfull både for den enkelte og for samfunnet. Det gjør vi med et aldersvennlig Norge.

Stortingsmelding 15 (2017-2018)

Stortingsmelding 15 2017-2018 sitt hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på kvalitative utfordringer knyttet til aktivitet og felleskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene.

ST. MELD. 15 2017-2018

Innsatsområdene i stortingsmelding 15 (2017-2018)

• Et aldersvennlig Norge
• Aktivitet og fellesskap
• Mat og måltider
• Helsehjelp
• Sammenheng i tjenestene

"Leve hele livet" i Våler kommune

I Våler kommune startet prosjektet "Leve hele livet" i 2020 og prosjektet avsluttes i 2024 . Mandatet til Vålers prosjekt ble politisk behandlet våren 2021. Tjenestene til eldre i Våler er gode og de fleste har gode liv. Det er likevel viktig at man har kommet i gang med å systematisere innsatsen i form av dette prosjektet.

I 2020 gjennomførte vi to planleggingsmøter med representanter fra eldrerådet, pensjonistforeningen, frivilligsentralen og kulturgruppa. Oppstartsmøte i arbeidsgruppen med brukerrepresentanter ble avholdt 16. juni 2021.

Leve hele livet

Tenkte temaer prosjektet vil informere om:


  • Informasjon om prosjektet, filmer mm.
  • Invitere til dialogmøter m.m.
  • Kartlegging – via spørreundersøkelser/intervju – Hva er viktig for deg?
  • Dialog relevante aktører i Våler (eldre, pårørende, frivilligheten og næringsliv)

Prosjektplan "Leve hele livet"

Prosjektplan Leve hele livet uten spørsmål i et aldersvennlig Våler

Relevante lenker

ST. MELD. 15 2017-2018
KVALITETSREFORMEN FOR ELDRE
ALDERSVENNLIG NORGE