Forside Kommunen vår Folkehelse Leve hele livet

Leve hele livet

Leve hele livet er et prosjekt for å skape et mer aldersvennlig samfunn der eldre lever gode liv og deltar i felleskapet.

De fleste eldre i Norge lever gode liv

De former sine egne liv og hverdag, der de er aktive og deltar i sosiale fellesskap.

Eldre får gode helse- og omsorgstjenester ved behov. De bidrar med sine ressurser i jobb, for familie og venner eller i nærmiljøet, de blir verdsatt.


ST. MELD. 15 2017-2018

Et mer aldersvennlig Norge

Meldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på kvalitative utfordringer knyttet til aktivitet og felleskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene.

Et mer aldersvennlig Norge

Meldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på kvalitative utfordringer knyttet til aktivitet og felleskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene.

Innsatsområdene i stortingsmelding 15 (2017-2018)
• Et aldersvennlig Norge
• Aktivitet og fellesskap
• Mat og måltider
• Helsehjelp
• Sammenheng i tjenestene

Leve hele livet

Leve hele livet i Våler kommune

I Våler kommune startet prosjektet Leve hele livet i 2020 og prosjektet avsluttes i 2023. Mandatet til Vålers prosjekt ble politisk behandlet våren 2021. Tjenestene til eldre i Våler er gode og de fleste har gode liv. Det er likevel viktig at man har kommet i gang med å systematisere innsatsen i form av dette prosjektet.

I 2020 gjennomførte vi to planleggingsmøter med representanter fra eldrerådet, pensjonistforeningen, frivilligsentralen og kulturgruppa. Oppstartsmøte i arbeidsgruppen med brukerrepresentanter ble avholdt 16. juni 2021.

Man 3552247 1920

Tenkte temaer prosjektet vil informere om:


Informasjon om prosjektet, filmer mm.

Invitere til dialogmøter m.m.

Kartlegging – via spørreundersøkelser/intervju – Hva er viktig for deg?

Dialog relevante aktører i Våler (eldre, pårørende, frivilligheten og næringsliv)

Relevante lenker

ST. MELD. 15 1017-2018
KVALITETSREFORMEN FOR ELDRE