Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Kommunen vår Folkehelse SLT

SLT Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge

Slt

1. Mål

Målet er at kommunens barn og unge

• skal få riktig hjelp til riktig tid, ved å etablere et tverrfaglig samarbeid som skal

• bidra til et trygt og godt oppvekstmiljø, ved å etablere tverrfaglig samarbeid på tvers av etater og faggrupper.

Målgruppen for SLT- arbeidet i Våler kommune er barn og ungdom 10- 24 år

2. Visjon

• Gode oppvekstsvilkår for alle barn og ungdom i Våler kommune

• Tidlig innsats for å identifisere og følge opp risiko for rus og kriminalitet.

3. Hovedmål

• Forebygge rus og kriminalitet ved å legge til rette for gode oppvekstsvilkår, identifisere problemområder og sette inn målrettede tiltak for å forebygge risikofaktorer for rus og kriminalitet

• Legge til rette for samordning av tjenester slik at rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for ungdom blir samkjørt og målrettet, samt å gi veiledning basert på identifiserte risikoområder, slik at ungdom kan ta informerte valg

• Kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper

4. Systematisk satsing

Rus- og kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk på å unngå kriminalitet i stedet for å reparere i ettertid. Det handler om å analysere hvor og hvordan problematisk atferd og kriminalitet oppstår, for deretter å sette inn konkrete tiltak rettet mot årsakene.

5. SLT-arbeidet foregår på tre nivåer

• Politiråd/ Styringsgruppe – det styrende nivået har ansvar for kommunens samlede innsats for forebygging av rus og kriminalitet blant barn og unge. Styringsgruppen består av administrativ og politisk ledelse i kommunen og politi. SLT - koordinator møter fast i denne gruppen. Styringsgruppen har ansvar for mål og prioriteringer for rus og kriminalitetsforebygging i Våler kommune og sørge for å innarbeide disse i det kommunale planverket. I Våler fungerer politiråd også som styringsgruppe for SLT. Gruppen møtes 4 ganger i året.

• Det koordinerende nivået: Koordineringsgruppen består av personer fra virksomhets-/enhets-/mellomledernivå. Gruppen skal ut fra kunnskapskilder og erfaring avdekke utfordringer Våler står overfor. Gruppen skal sette inn ressurser for målrettet innsats i tråd med rammene fra styringsgruppen og framskaffe kunnskap om hvordan utfordringer best kan møtes. Gjennom evaluering sikre effektiv utnyttelse av ressurser og fatte beslutninger og sette inn nye tiltak og koordinere innsats på tvers av tjenester. Gruppen bør møtes en gang per mnd. 

• Den utførende delen av SLT arbeidet foregår i samarbeid med alle som er samarbeidspartnere og står direkte for det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. Her finnes alle som er i direkte kontakt med barn og unge. Det kan være ansatte i kommunens egne virksomheter, forebyggende politi, frivillige organisasjoner, kirken, andre trosretninger, lokalt næringsliv og andre relevante Gruppen har ansvar for å gjennomføre tiltak koordineringsgruppa og styringsgruppa har bestemt. Arbeidet kan bestå av langsiktige og kortsiktige tiltak, prosjekter og innsatser.

Vi tror at det å møtes jevnlig og kjenne godt til hverandres arbeidsområder, vil gi utsatte barn og unge raskere, mer helhetlig og bedre tilpasset hjelp.

6. Ønsker du å vite mer om SLT-arbeidet?

Du finner mye god informasjon på:

KRIMINALITETSFOREBYGGING.NO

Du er også velkommen til å ta kontakt med SLT-koordinator i Våler kommune Anne Grønsleth

MOB: 906 68 644
E-POST: ANNE.GRONSLETH@VALER.KOMMUNE.NO

Trygghetsvandring

Robert ruggiero aa T5 D Nw A9 JQ unsplash

Trygghetsvandring er et verktøy for å gjøre nærmiljøet tryggere og triveligere. Vandringen innebærer at en gruppe mennesker kartlegger et utvalgt område, ser på mulig farer og risikoforhold og foreslår mulige løsninger.

Målet er å skape et nærmiljø som både oppleves trygt, og å forebygge skader og ulykker.

16. november 2021 ble det gjennomført Trygghetsvandring på Våk skole, Våler ungdomsskole og Svinndal skole. Vandringen ble gjennomført på ettermiddagen når det var mørkt ute.

Temaet for Trygghetsvandringen var utearealene til de nevnte skolene og lekearealene der barn/ungdommer oppholder seg.

Disse var med:

Våk skole:
Rektor Sine Rismark, FAU leder Pål Aaberg, politikontakt Kurt Nygård, Kommunalsjef Oppvekst og kultur Unn West, Kommunalsjef Miljø og teknikk Bent Melleby, SLT-koordinator Anne Grønsleth.

Våler ungdomsskole:
Rektor Jørgen Smørdal, FAU leder Ulf-Christian Dahle, avdelingsleder Kjell Tjernsbekk, politikontakt Kurt Nygård, Kommunalsjef Oppvekst og kultur Unn West, Kommunalsjef Miljø og teknikk Bent Melleby, SLT-koordinator Anne Grønsleth.

Svinndal skole:
SFO-leder Anne Merethe Karlsen, FAU Bjørn Grimsrud, politikontakt Kurt Nygård, Kommunalsjef Miljø og teknikk Bent Melleby, SLT-koordinator Anne Grønsleth.

HVA ER TRYGGHETSVANDRING?