Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Kommunen vår Planer Arealplan 2019-2030

Arealplan 2019-2030

Arealplan

Våler kommune har vedtatt å legge kommuneplanens arealdel 2019-30 ut til offentlig høring og ettersyn. Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk (jf. plan- og bygningslovens § 11-5). Den skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Denne arealplanprosessen har hatt fokus på tre hovedområder: sentrum, boligutbygging og friluftsliv, jf. planprogrammet.

Areal2019

Den nye arealplanen skal erstatte kommuneplanens arealdel fra 2011 som var utarbeidet i samarbeid med Råde, Rygge og Moss.

Planforslaget ble presentert i henhold til Våler formannskap sitt vedtak 019/19, 13 juni 2019.

Planbeskrivelsen angir mål, vekting av mål og hensyn og den viser innretning og tenkesett for hvordan kommunen ønsker å utvikle Våler-samfunnet. I tillegg forklarer og begrunner den plangrepene.

Arealdelens plankart viser hvordan areal skal forvaltes på en bærekraftig måte. Sammen med plankartet er det juridiske bestemmelser, samt retningslinjer som utdyper og supplerer kartet. Det er laget ROS-analyser og konsekvensutredelser som setter søkelys på risiko og sårbarhet, konsekvenser og egnethet som (innspill til) planforslaget får.

Planforslaget setter søkelyset på behovet for justering av ytre grenser for boligutbygging i Våler kommune. Det er behov for oppfølging av spørsmål knyttet til regional vekst og boligutbygging, samt arealpott og andre bestemmelser, jf. fylkesplanen Østfold mot 2050. Våler har prognoser om fortsatt høy befolkningsvekst, og dette er også en viktig del av planforslaget og videre arbeid med utvikling av effektive styringsverktøy i kommunen.

Areal1

Her finner du alle dokumenter

PLANBESKRIVELSE
PLANKART
PLANBESTEMMELSE TIL AREALDELEN MED RETNINGSLINJER
INNKOMNE MERKNADER VED OPPSTART PLANARBEID
AREALINNSPILL MED VURDERINGER
ENDRINGER I JURIDISKE DOKUMENTER
VURDERING VEDRØRENDE ØSTFOLD FYLKESKOMMUNES AREALPOTT OG REKKEFØLGE
INNKOMNE AREALINNSPILL
INNKOMNE MERKNADER TIL OPPSTART PLANARBEID OG PLANPROGRAM
ROS-ANALYSE VÅLER KOMMUNE
PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2030 REVIDERT ETTER FASTSETTELSE
SAKSFREMLEGG

Medvirkning

Du kan gi dine innspill til planen i perioden 14. juni - 22. august 2019.

Medvirkning og videre dialog er viktig for at den endelige planen skal bli best mulig. Lengre ned finner du kontaktinformasjon til kommunen og hvordan videre medvirkningsprosess er planlagt.

Visjonen til Våler kommune er: «Vi dyrker nærhet for å skape framtidens muligheter".

Planforslaget setter fokus på framtidige bo og transportformater, den fokuserer på teknologisk utvikling og innovasjon og er tydelig på at samskaping er måten vi skal utvikle kommunen på.

Areal7

Slik er medvirkningsprosessen planlagt

  1. Folkemøte torsdag 20 juni kl. 18.00-20.00 på herredshuset Våler, adresse Kjosveien 1, 1592 Våler.
  2. Aktiv kontakt om dialogmøte fra kommunen til utbyggere som har gitt konkrete innspill til ny arealplan.
  3. Åpen invitasjon – individuelle møter uke 26. De som ønsker kan avtale individuelle møter med administrasjonen for å avklare spørsmål knyttet til planforslaget.

Kontakt oss på arealplanvaler@valer-of.kommune.no for å gjøre en avtale.

Videre dialog med offentlige myndigheter etter behov, inkludert møte i planforum hos fylkeskommunen.


Kontakt

BRUK DENNE MAILADRESSEN FOR HENVENDELSER OG INNSPILL
RING OSS!

Kontakt

Våler kommune
69289100
arealplanvaler@valer-of.kommune.no
Adresse
Kjosveien 1, 1592 Våler