Forside Kommunen vår Planer Overordnet plan/kommuneplan

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens øverste, strategiske plan som legger rammer for kommune utvikling. Den er delt i to deler; samfunnsdel og arealdel.

Samfunnsdelen viser mål og strategier for alle tjenesteområdene, mens arealdelen består av plankart med bestemmelser.

Kommuneplanens samfunnsdel 2019 – 2030 ble vedtatt i Kommunestyret 26. september 2019.

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2019-2030
KOMMUNEPLANENS AREALDEL - KART (PDF)
VELG KOMMUNE OG SLÅ PÅ KOMMUNEPLAN


Inntil arbeid med kommuneplanens arealdel 2020 - 2030 er sluttført, vil bestemmelser i kommuneplan 2011 – 2022 fortsatt være gjeldende.

KOMMUNEPLANEN 2011 - 2022 (PDF)


Planstrategi for Våler 2020 – 2024

Under arbeid

Planstrategien beskriver kommunens utfordringer og utviklingstrekk, og hvilke kommunale planoppgaver det sittende kommunestyret vil prioritere i perioden for få til ønsket utvikling.

Planstrategien skal vedtas senest ett år etter konstituering av nytt kommunestyre og vi jobber nå med planstrategi for perioden 2020 – 2024.

UTKAST TIL PLANSTRATEGI FOR VÅLER 2020 - 2024 (PDF)
OVERSIKT OVER PLANER (PDF)
SAKSPROTOKOLL PLANUTVALGET 03.06.2020 (PDF)