Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Kommunen vår Prisliste og gebyrer Våler kommune

BETALINGSSATSER 2020

Våler kommune tilbyr eFaktura og/eller avtalegiro til alle innbyggere som mottar faktura.

Merk at ved betaling etter forfall påløper 9,50 % forsinkelsesrente, dette gjelder også når det er inngått betalingsutsettelse og/eller betalingsavtale. Fakturagebyr på kr. 45,- vil påløpe for de kunder som ikke har eFaktura avtale med Våler kommune.

Innbetalinger av faktura skal skje til konto 1503.37.46641. Ved utsendelse av inkassovarsel påløper gebyr med kr. 70,-, og ved utsendelse av betalingsoppfordring/varsel om tvangssalg påløper gebyr med kr. 210,-.

*Priser merket med * er inkl. mva. Øvrige priser er ikke mva-pliktige.


1.ADMINISTRASJON

Utleiepriser

Utleiepris herredshuset
Salen med kjøkken: kr. 3.400,-. Husk å bestille festsalen i god tid før arrangementet, tlf 69 28 91 00
UTLEIE REGLER - SALEN HERREDSHUSET
Utleiepris Kirkebygden barnehage
Salene med kjøkken: kr. 3.400,-. Husk å bestille grendesalen i god tid før arrangementet, tlf 69 28 92 92
Utleiepris Vålerhallen
1/3 hall – lag og foreninger i Våler, barn kr. 73,- pr time
2/3 hall – lag og foreninger i Våler, barn kr. 147,- pr time
1/1 hall – lag og foreninger i Våler, barn kr. 220,- pr time
1/3 hall – lag og foreninger, voksne over 18 år kr. 147,- pr time
2/3 hall – lag og foreninger, voksne over 18 år kr. 293,- pr time
1/1 hall – lag og foreninger, voksne over 18 år kr. 440,- pr time
1/3 hall – andre leietakere (private) kr. 183,- pr time*
2/3 hall – andre leietakere (private) kr. 367,- pr time*
1/1 hall – andre leietakere (private) kr. 550,- pr time*

Leie av hall i Vålerhallen for lag og foreninger (til faste leietider gjennom hele året) gjøres en gang i året ved innsending av søknad til: Våler kommune, Oppvekst og kultur, Kjosveien 1, 1592 Våler eller pr epost postmottak@valer-of.kommune.no

Søknadsfristen er på våren og blir kunngjort på hjemmesiden. For leie av hall til spesielle anledninger/arrangement – ta kontakt med oppvekst-og kulturetaten.

Bevillingsgebyr

Gebyret utgjør minimum kr. 1.700,- for salg og kr. 5.300,- for skjenking. I
særlige tilfeller kan bevillingsmyndigheten sette gebyret lavere.
Satsene pr liter:

Salg Skjenking
Gruppe 1 0,22 0,49
Gruppe 2 0,60 1,29
Gruppe 3 4,27

For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr. 380,-.

2. HELSE OG VELFERD

Opphold institusjon

Opphold sykehjem – mat – vask av tøy
Egenbetaling pr døgnopphold kr. 170,-
Egenbetaling pr dagsopphold kr. 90,- Beboers inntekt legges til grunn for beregning av vederlag på langtidsplass
Middag, varm mat pr porsjon kr 80,-
Frokost/kveldsmat pr porsjon kr 48,-
Grøt kr 48,-
Tilkjørt middag (hjemmeboende) kr. 83,-
Vask av tøy pr kilo (beboere i omsorgsbolig) kr. 80,-
Vask av tøy pr kilo (andre) kr. 100,-*
Vask og rulling av duker pr meter (beboere i omsorgsbolig kr. 160,-
Vask og rulling av duker pr meter (andre) kr. 200,-*
Trygghetsalarm
Inntekt under 2G kr. 110,- pr. mnd.
Inntekt over 2G kr. 350,- pr. mnd.

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Hjemmehjelpssatser 1 2 3 4 5
Alternativ inntekt Inntil 2G 2G-3G 3G-4G 4G-5G Over 5 G
Enhetspris time 67,- 168,- 270,- 355,- 387,-
Start abonnement 3 timer 10 timer 15 timer 15 timer 15 timer
Abonnementspris 201,- 1.668,- 4.048,- 5.330,- 5.809,-

Eksempel: Dersom man er i alternativ 1 og har 2,5 time hjemmehjelp blir regningen på kr. 67,-*2,5 time = kr. 162,50. Dersom man har 3 timer eller mer pr kalendermåned blir man fakturert etter abonnementssystemet som blir kr. 201,-.


3. KULTUR OG OPPVEKST

Folkebadet

Svømmehall på Kirkebygden skole
Åpningstid: Hver torsdag kl. 17.00-21.00
Bassengtid: Barn/voksne kl. 17.00-18.30
Bassengtid: Voksne kl. 19.00-21.00

Barn under 12 år må være i følge med voksne.

Pris barn - kr. 40,-
Pris voksen - kr. 70,-

Barnehage

Kommunale barnehager (prisene gjelder fra 01.08.2019):

Plass Matpenger Opphold
5 dager pr uke 400,- 3.135,-
3 dager pr uke 240,- 2.195,-
Dagsplass 200,-

Søskenmoderasjon.
Foreldre med flere barn i barnehage får reduksjon i foreldrebetalingen, også når barna går i forskjellige barnehager. Du betaler 70% for barn nummer to, og 50 % for barn nummer 3 eller flere.

Dersom familiens samlede brutto inntekt er under kr. 574.750,- kan det søkes om redusert foreldrebetaling. Videre kan alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer i familier med samlet brutto årsinntekt under kr. 564.100,- søke om 20 timers gratis barnehage pr. uke. Det samme gjelder for barn med utsatt skolestart.

SFO

De oppgitte prisene gjelder fra 01.08.2020 til 31.12.2020

1. og 2. klasse Kr.
5 dager ettermiddag 2.343,-
4 dager ettermiddag 1.969,-
3 dager ettermiddag 1.477,-
2 dager ettermiddag 985,-
Tillegg morgenopphold 1029,-
Ekstra morgenopphold 60,-
Ekstra ettermiddagsopphold 120,-
Ekstra dagsplass 250,-
Henting av barn etter avsluttet SFO opphold 170,-
Leksehjelp gir følgene reduksjon i SFO prisene 10%
3. og 4. klasse
5 dager ettermiddag 2.139,-
4 dager ettermiddag 1.797,-
3 dager ettermiddag 1.348,-
2 dager ettermiddag 899,-
Tillegg morgen opphold 1.029,-
Ekstra morgenopphold 60,-
Ekstra ettermiddagsopphold 120,-
Ekstra dagplass 250,-
Henting av barn etter avsluttet SFO-opphold 170,-
Leksehjelp gir følgende reduksjon i SFO prisene 11%

Søskenmoderasjon er 25% for barn 2 og 50% fra barn 3.

Kulturskole

Kulturskolen pr. år - kr. 3.800,-


4. MILJØ OG TEKNIKK

Eiendomsskatt, avløp og renovasjon

Eiendomsskatt i Våler er 5 promille av vedtatt takstgrunnlag.

Offentlige avløpsgebyrer
Avløpsgebyr, variabelt pr. kubikkmeter 37,87*
Avløpsgebyr, fast avgift 2.487,50*
Tilknyttingsavgift 26.250,-*
Kontrollavgift spredt avløp 1.010,-
Renovasjon- og slamtømmingsavgift:
Restavfall 140L 2.043,-*
Restavfall 240L 2.921,-*
Restavfall 360L 4.046,-*
Restavfall 660L 6.915,-*
Papp/papir 140-600L 302,-*
Glass/metall 140-660L 302,-*
Plast 140-660L 302,-*
Slamtømming pr gang 1.962,50*
Fritidsrenovasjon 2.981,-*

Spørsmål ang. renovasjonsavgift og slamtømming rettes til MOVAR, tlf. 69 26 21 10. Disse tjenestene blir også fakturert av MOVAR (se evt www.movar.no for mer informasjon).


Feiing og tilsyn

Feie- og tilsynsavgift:
Feie- og tilsynsavgift pr. pipeløp kr. 741,25,-*
Feie- og tilsynsavgift fritidsbolig pr. pipeløp kr. 371,25,-*

Spørsmål ang. feie- og tilsynsavgift rettes til MOVAR se ev.

https://www.movar.no/brann/feierseksjonen for mer informasjon


Forfallsdatoer:
Kommunale eiendomsgebyr fra Våler kommune (eiendomsskatt, avløp og feie/tilsynsavgift) faktureres over 3 terminer, med forfall 20.februar, 20.juni og 20.oktober.

Fra 2019 tilbyr kommunen også månedlige fakturering av disse gebyrene, med forfall den 20. i hver måned. Dersom det er ønskelig å endre fra 3 til 12 terminer pr. år send en epost med gnr/bnr og adressen på eiendommen til postmottak@valer-of.kommune.no

Manglende avlesning av vannmåler:
Ved manglende vannmåleravlesning ilegges det et gebyr tilsvarende inkassosatsen, p.t. kr. 700,-, samt at ditt vannforbruk stipuleres.

Ved manglende avlesning utover to år, vil avlesningen bli foretatt av
kommunen/vannverket og det ilegges et avlesningsgebyr tilsvarende 2 x inkassosatsen, p.t. kr. 1.400,-.

Avgifter vann:
Tilknytningsavgift for vann, og vannavgift faktureres av Våler Vannverk SA. For oppdaterte priser for vann, se Våler Vannverks hjemmeside - www.vaalervannverk.no eller ring 69 28 75 80 for informasjon.

Jaktkort

på kommunal grunn

Hundetrening – Døgnkort på Gudøya og Gressøya Kr. 100,-*
Hundetrening – Ukeskort på Gudøya og Gressøya Kr. 300,-*
Rovvilt (rev, mink) – når det ikke foregår annen jakt Kr. 1,-*
Småvilt – Ukeskort (uten rådyr) Kr. 300,-*
Småvilt – Ukeskort (med rådyr/bukkekort i bukkejakta) Kr. 350,-*
Ekstra jaktkort til familiemedlem Kr. 100,-*

Fiskekort kan kjøpes fra nettsiden www.inatur.no/fiske

Kommunale boliger

Omsorgsboliger (før 1988) Kr. 6.938,-
Omsorgsboliger (1988) Kr. 8.024,-
Omsorgsboliger med heldøgns omsorg (1988) Kr. 8.024,-
Omsorgsboliger med heldøgns omsorg (2000) Kr. 8.565,-
Tilrettelagt bolig (2008) Kr. 7.557,-
Strøm, renovasjon, vann, avløp, forsikring, vaktmestertjenester m.m. Kr. 1.870,-

For utleie av ovennevnte boliger, ta kontakt med tildelingskontoret på tlf 404 11 470.

For utleie av andre kommunale boliger og priser på disse, ta kontakt med NAV Våler på tlf 5555 3333.

Festeavgift på kirkegårdene

Enkeltgrav Kr. 225,-
Dobbeltgrav Kr. 450,-
Urnegrav Kr. 5.000,-

Gebyrregulativ for saker etter plan- og bygningsloven

Kap. 1 Generelle bestemmelser

1-1 Formål.Alle som får utført tjenester, som omfattes av denne forskriften skal betale gebyr. Gebyret skal ikke overskride kommunens nødvendige kostnader på sektoren. Betaling av gebyr er et vilkår for å få utført tjenesten det søkes om. Tjenester som nevnt i første ledd gjøres betinget av at gebyr er innbetalt dersom gebyret er over kr. 100.000,-.
1-2 Gebyr.Gebyret fastsettes på grunnlag av de satser som gjelder når fullstendig søknad foreligger. Det er bruksarealet, BRA, som skal benyttes ved beregningene. Gebyret utregnes etter minstesats (M) som er satt til kroner 2.490,-med unntak av plansaker. Minstebeløpet justeres pr.1 januar hvert år som følge av kommunestyrets vedtak om generell prisjustering. Det svares ikke morarente av for høyt eller for lavt beregnet gebyr.
1-3 Særskiltekostnader.Nødvendige utgifter til tinglysing og annet som kommunen utreder som ledd i behandlingen betales i tillegg til fastsatt gebyr, med unntak der det fremkommer i spesifikt i regulativet. Dersom kommunen engasjerer sakkyndig bistand, jf. pbl. § 33-1, betales slike utgifter i tillegg til fastsattgebyr.
1-4 Klageadgang.Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. Slikt gebyr er en oppfølging av gebyrregulativet, og ikke et enkeltvedtak i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.

Kap.2 Byggesak

Byggesaksgebyret inkluderer i midlertidig brukstillatelse og ferdigattest.

2-1 Tilbygg, påbygg, ombygging, garasje, uthus, bruksendring ogliknende etter plan- og bygningslovens kapittel 20. Tiltak 0-30m2 1M (kr. 2.490,-)Tiltak 31-70m2 2M (kr. 4.980,-)Tiltak 71-100m2 3M (kr. 7.470,-)Tiltak over 100m2 4M (kr. 9.960,-)
2-2 Eneboliger, tomannsboliger, fritidsboliger.Enebolig/Fritidsbolig 0-70 m² 7M (kr. 17.430,-)Enebolig/Fritidsbolig mellom 71-150 m² 9M (kr. 22.410,-)Enebolig/Fritidsbolig 151-250 m² 11M (kr. 27.390,-)Enebolig/Fritidsbolig > 250 m² 12M (kr. 29.880,-)Tillegg for sekundærleilighet 2M (kr. 4.980,-)Tomannsbolig 12M (kr. 29.880,-)
2-3 Rekkehus, blokker med mer, inkl. 1 brukstillatelse/ ferdigattest.Arealenhet 0 - 70 m² 7M (kr. 17.430,-)Arealenhet 71-150 m² 9M (kr. 22.410,-)Arealenhet 151-250 m² 11M (kr. 27.390,-)Arealenhet > 250 m 12M (kr. 29.880,-)Bygg med flere leiligheter (samme bygningskropp): For leiligheter av lik størrelse og utforming betales full sats for 1. leilighet, deretter 50 % av hovedsats for overskytende antall leiligheter.
2-4 Nybygg, større til- og påbygg som ikke hører inn under 2-1 til og med 2-3.0-200 m²: 9M (kr. 22.410,-)Tillegg for arealer 201-3000 m² pr. påbegynte arealintervall à 100 m² 2M (kr. 4.980,-)Tillegg for arealer > 3000 m² pr. påbegynt arealintervall à 300 m² 3M (kr. 7.470,-)
2-5 Andre tiltak.Skilter, støttemurer, skjermvegger, innhegninger, rehabilitering av skorstein. 1M (kr. 2.490,-)Tekniske installasjoner, terrenginngrep, utomhusplaner, bassenger, brønner, dammer, brygger, forstøtningsmur, transformator, frittstående mur, fasadeendringer, etc. 2M (kr. 4.980,-)Felles tekniske installasjoner. 5M (kr. 12.450,-)Riving, vesentlig endring/ reparasjon/ rehabilitering 0-70 m2 1M (kr. 2.490,-)71-150 m2 2M (kr. 4.980,-) >150 m2 3M (kr. 7.470,-)Andre mindre søknadspliktige tiltak, plattinger, terrasser, fasadeendringer etc. 1M (kr. 2.490,-)
2-6 Deling av eiendom 2,5M (kr. 6.225,-)
2-7 Driftsbygninger i landbruket, pbl. §§ 20-3 og 20-4Arealenhet 0 - 200 m² (arealenhetene akkumuleres) 2 M (kr. 4.980,-)Arealenhet 201 - 500 m² 3 M (kr. 7.470,-)Arealenhet 501 - 1000 m² 5 M(kr. 12.450,-)Arealenhet > 1001 m² Tillegg pr. påbegynt arealintervall a 100 m² 0,5 M. 6 M(kr. 14.940,-)Tillegg for driftsbygning med husdyrrom 1 M(kr. 2.490,-)
2-8 Igangsettingstillatelse. 1,5 M (kr.3.735,-)
2-9 Tilsynsgebyr.Det betales et tilsynsgebyr i alle saker med krav om ansvarsrett. Kommunen kan bortfalle krav om tilsynsgebyr dersom arbeidets art og omfang tilsier dette. 1 M (kr. 2.490,-)
2-10 Godkjenning av personlig ansvarsrett som selvbygger, jfr. SAK10 § 6-8.1 M (kr. 2.490,-)
2-11 Dispensasjon. Det kreves gebyr, fast sats, for hvert forhold som krever dispensasjon fra bestemmelsene i plan- og bygningsloven, teknisk forskrift og/eller arealplaner. Dersom dispensasjonen etter kommunens vurdering fremstår som særlig kurant betales halv sats. Kr. 11.145,-
2-12 Mindre endring av gitt tillatelse. 1 M (kr. 2.490,-)
2-13 Søknadspliktige endringer av gitt tillatelse.For behandling av endret søknad eller tillatelse betales et tilleggsgebyr på 25 % av opprinnelig gebyr. Tilleggsgebyr tilkommer ikke dersom endringen er fremmet for å imøtekomme merknader, klager og/ eller saker av mindre vesentlige betydninger, eksempelvis tilpasninger. % -vis variabel
2-14 Fornyelse av gitt tillatelse.For fornyelse av gitt tillatelse som er bortfalt, betales 25 % avsatsene i gjeldende regulativ. Dette forutsetter at det ikke er endringer i prosjektet, planstatus for området, lover og forskrifter som berører prosjektet, og/ eller det er bygget ellerplanlegges nye tiltak som berører prosjektet.
2-15 Midlertidig brukstillatelse utover hva som er inkludert (forlengelse)1 M (kr. 2.490,-)
2-16 Avslag og søknader som trekkes.Dersom det gis avslag på søknad om tiltak betales gebyr med 50 % av ordinær sats, det samme gjelder for søknader som trekkes hvor saksbehandlingen er påstartet. Gebyr for behandling av dispensasjonssøknad, jfr. regulativets pkt. 2-12reduseres ikke. % -vis variabel
2-17 Igangsetting uten tillatelse/ oppfølging av pbl. kap 32 Inntil 5 timer merarbeid.2 M (kr. 4.980,-)Inntil 10 timer merarbeid. 4 M (kr. 9.960,-)Tillegg utover 10 timers merarbeid, pr. påbegynte time.0,3 M (kr. 750,-)Satser ilegges i tillegg til ordinært søknadsgebyr. Overtredelsesgebyr iht. pbl. § 32 kan også ilegges.
2-18 Tilleggsgebyr pr. time utover «normal» saksbehandlingstid.Faktura for tilleggsarbeid gjelder kun de forhold der merarbeidet uten tvil ikke dekkes opp av ordinært gebyr. 0,3 M (kr. 750,-)
2-19 Veiledning/ rådgivning pr. time utover generell rådgivning. 0,3 M (kr. 750,-)
2-20 Behandling av avfallsplan. 1 M (kr. 2.490,-)
2-21 Arealberegning.Areal på bygg beregnes som bruksareal etter NS3940. I rom med høyde over 4,9 meter skal arealet kun medregnes en gang, men dersom det senere innredes flere etasjer skal det beregnes fullt gebyr for det nye arealet. Bruksareal under terreng medtas. For tiltak som ikke har noe bruksareal, beregnes arealet etter tiltakets flateinnhold.
2-22 Betaling.Betaling skjer etter det regulativ og med de satser som gjelder på søknadstidspunktet. Gebyrene justeres pr.1 januar hvert år, som følge av kommunestyrets vedtak om generell prisjustering.Dersom kommunen engasjerer sakkyndig bistand betales slike utgifter i tillegg til fastsatt gebyr, jf. pbl. § 33-1.Når beregnet gebyr blir åpenbart urimelig, kan kommunestyret eller den det bemyndiger fravike betalingsregulativet.
Kap. 3 Plansaker
3-1 Detaljreguleringsplan, pbl. § 12-3. Kr. 43.000,-Arealgebyr pr. dekar, inkl. kunngjøringsgebyr – inntil 5 dekar (påbegynt) Kr. 8.600,-Arealgebyr pr. dekar, inkl. kunngjøringsgebyr – mellom 5 og 10 dekar (påbegynt) Kr. 5.400,-Arealgebyr pr. dekar, inkl. kunngjøringsgebyr – over 10 dekar (påbegynt) Kr. 2.700,-Maksimalt gebyr for planbehandling Kr. 330.000,-
3-2 Endring reguleringsplan, pbl. § 12-14, 1. ledd, jf. § 12-13.Inkl. kunngjøringskostnader Kr. 23.000,-
3-3 Mindre reguleringsendring, pbl. § 12-14, 2. ledd. Kr. 12.000,-
3-4 Konsekvensutredning.Planer som har et omfang som utløser krav til konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning, ilegges gebyr i tillegg til overnevnte punkter. Kr. 33.000,-
3-5 Oppstartsmøte reguleringsplan Kr. 7.600,-
3-6 Oppstartsmøte utbyggingsavtale kr. 7.600,-For planer som trekkes før- eller avvises ved 1. gangs behandling, betales det halvt gebyr. For planer som avvises ved 2. gangs behandling, betales fullt gebyr.

Gebyrregulativ etter konsesjonsloven og jordloven

Deling etter jordloven:
kr. 2.000,-

Ved søknad om konsesjon:
kr. 5.000,-

Gebyrsatsene er fastsatt av Landbruksdirektoratet, se forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingsssaker.

Gebyrregulativ etter matrikkelloven

Jf. Lovens § 32, forskrift §16. Fastsettes som følgende:

D. 1. Oppretting av matrikkelenhet
D.1.1. Oppretting av grunneiendom og festegrunn og matrikulering av eksisterende

I Areal fra 0 – 249 m² Kr. 10.520,-
II Areal fra 250 – 499 m2 Kr. 17.850,-
II Areal fra 500 – 1499 m² Kr. 25.290,-
III Areal fra 1500 – 2000 m² Kr. 30.640,-
IV Areal fra 2001 – 20.000m² –pr. påbegynt da. Kr. 2.100,-
V Areal fra 20.001 – 100.000 m² –pr. påbegynt da. Kr. 1.030,-
VI Areal over 100.001 m² – økning pr. påbegyntda. Kr. 690,-

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret per tomt:

6 - 10 tomter 10 % reduksjon
11 - 25 tomter 15 % reduksjon
26 og flere 20 % reduksjon
D.1.2. Oppretting av uteareal på eierseksjon
Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon
I Areal fra 0 – 50 m² Kr. 7.000,-
II Areal fra 51 – 250 m² Kr. 10.520,-
III Areal fra 251 – 500 m² Kr. 14.050,-
IV Areal fra 501 – 1000 m2 Kr. 25.290,-
V Areal fra 1001 – 2000 m² Kr. 30.640,-
VI Areal fra 2001 – økning pr. påbegynt dekar Kr. 1.030,-
D.1.3. Oppretting av anleggseiendom
Gebyr som for oppretting av grunneiendom.
Volum fra 0 – 2000 m³ Kr. 28.020,-
volum fra 2001 – 20.000m³ pr. påbegynt 1000m3 Kr. 2.790,-
volum over 20.001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3 Kr. 1.410,-
D.1.4. Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.
D.1.5. Innløsning av festetomt
For festegrunn som skal innløses til grunneiendom skal det gjennomføres en oppmålingsforretning.
For festegrunner som har målebrev med koordinatbestemte grensepunkt som er bestemt i Euref 89 og Ngo 48. De må videre kunne gjennomføres uten ny merking og måling. Kr. 7.000,-
For festegrunner som har målebrev med koordinatbestemte grensehjørner, eller et geodetisk grunnlag som kan konverteres til EUREF89 gjennom en beregning, kan oppmålingsforretningen gjennomføres uten ny merking i marka og måling. For festegrunner som ikke oppfyller kravet om tidligere oppmåling, og hvor man må holde full oppmåling kreves gebyr etter D.1.1 Kr. 10.520,-
D.2. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Viser til D.1.1, D.1.3 og D.1.4. (Tidligere midlertidig forretning) Kr. 4.910,-
I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning D.1.1
D.2.1. Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvikles eller lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1 og 2

D.2.2. Gebyr til kommunen når oppmålingsforretningsarbeidet delvis blir utført av Våler kommune, og delvis av andre.

Gebyr for utført arbeid der deler av arbeidet blir utført av andre,
fastsettes gebyret til kommunen etter hvor stor andel av arbeidet
kommunen utfører.

Følgende prosentskala regnet av totalgebyret brukes:
1. Kommunens klargjøring 20 % (Statens vegvesen 15%)
2. Varsling og forretningsmøte i marka 20 % (Statens vegvesen 25%)
3. Teknisk arbeide og dokumentasjon 40 %
4. Registreringsarbeide / sluttføring 20 %

D.3. Grensejustering

D.3.1. Grunneiendom
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.
Areal fra 0 – 100 m² Kr. 10.520,-
areal fra 101 – 500 m² Kr. 14.050,-
D.3.2. Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000m³
volum fra 0 – 250 m³ Kr. 14.050,-
volum fra 251 – 1000 m³ Kr. 17.560,-

D.4. Oppmålingsforretning over spesielle arealer

For forretninger over større sammenhengende arealer til landbruksformål, allmenne friluftsformål og ferdig regulerte områder som senere skal deles, betales for klargjøring av saken et grunnbeløp på kr. 24.560,- og arbeid utover dette blir etter medgått tid.

D.5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For første punkt Kr. 2.610,-
For inntil 2 punkt Kr. 5.200,-
For overskytende punkt Kr. 690,-

D.6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter

For første punkt Kr. 4.230,-
For inntil 2 punkt Kr. 8.550,-
For overskytende punktDersom man ved klarleggingen får påvist eksisterende grensepunkt som ikke er innmålt/koordinatfestet, kan dette gjøres etter D5. pkt.3 Kr. 2.790,-
Kr. 690,-
Dersom man står iferd med å fjerne et eksisterende godkjent gml. grensemerke, pga. gravearbeide eller lignende, vil vi gjerne ta arbeidet med å måle det inn dersom dere varsler oss på forhånd. Dette slik at koordinater på gamle merker ikke går tapt. Kr. 0,-

D.7. Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

D.8. Utstedelse av matrikkelbrev
Nyutstedelser av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider Kr. 190,-
Matrikkelbrev over 10 sider Kr. 370,-
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

D.9. Transformasjon av punkter for firma

Dersom noen skulle trenge hjelp til transformering av data mellom Euref89 og Ngo 48 eller noe annet system som vi kan transformere (har formler til) så vil dette prises for inntil 6 punkt m/dokumentasjon på min. kr. 690,- Utover dette brukes vanlig timesats etter medgått tid, se under kap. F.

E. Gebyrforskrifter for arbeider etter lov om seksjonering

E.1. Gjennomføring av oppmålingsforretning for grunnareal som inngår i en seksjon Gebyr fastsettes etter reglene i kapittel D.1.2
E.2. Gebyr for arbeider etter eierseksjonsloven § 15
E.2.1 Oppretting av eierseksjoner, nybygg
E.2.1.1 1-3 seksjoner Kr. 6.370,-
E.2.1.2 4-8 seksjoner Kr. 9.550,-
E.2.1.3 Fra 9 seksjoner, tillegg pr. ny seksjon Kr. 530,-
Maksimalgebyr: 3 x satsen for 4-8 seksjoner
E.2.2 Oppretting av eierseksjoner, i eksisterende bygg
E.2.2.1 1-3 seksjoner Kr. 7.420,-
E.2.2.2 4-8 seksjoner Kr. 10.610,-
E.2.2.3 Fra 9 seksjoner, tillegg pr. ny seksjon Kr. 690,-
Maksimalgebyr: 3 x satsen for 4-8 seksjoner
E.2.3 Reseksjonering, endring av eierseksjoner i seksjonert sameie
E.2.3.1 1-3 seksjoner Kr. 12.730,-
E.2.3.2 4-8 seksjoner Kr. 15.910,-
E.2.3.3 Fra 9 seksjoner, tillegg pr. ny seksjon Kr. 1.060,-
Maksimalgebyr: 3 x satsen for 4-8 seksjoner
E.2.4 Befaring Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvendig ved behandling av saken. Gebyret kommer i tillegg til behandlingsgebyr pkt. E.4.1, E.4.2 og E.4.3Kr. 3.720,-
E.2.5 Sletting / oppheving av seksjonert sameie Saksbehandling for å slette seksjoner på en eiendom Kr. 3.720,-
E.2.6 Saker som ikke blir fullført. Når saken ikke kan avsluttes, kommunen avslår søknaden eller søker trekke saken
E.2.6.1 Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt, betales ikke gebyr.
E.2.6.2 Avsluttes en sak etter at saksbehandlingen er påbegynt: Lavest gebyr av 1/2 av gebyrsatsene etter E.2.1 og E.2.2eller gebyr beregnet etter anvendt timer.

F. Generelt om betaling

F1 Timepris For gebyr som skal regnes etter medgått tid jf. Regulativet, skal en bruke følgende timesats Kr. 1.030,-
F2 Generelt Gebyrene skal betales inn til kommunekassen etter regningsoppgave fra oppmålingsavdelingen
F3 Betalingsbestemmelser

Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet.

Gebyret skal primært være betalt til kommunekassa før målebrev blir sendt til tinglysning. Tinglysningsavgift kommer i tillegg til
gebyrsatsene, og skal betales etter satsene som gjelder når målebrevet sendes til tinglysning.

All oppmålingsarbeide skal i dag koordinatfestes, og gjøres digitalt.
Dette krever at man ikke kan ajourføre gamle matrikkelnummer (Gnr, Bnr. Og Fnr.) uten at det lages et digitalt matrikkelbrev.

Seksjoneringer skal etter den nye Matrikkelloven oppmåles, og det kan i mange tilfeller være fornuftig å foreta ren deling da prisene begynner å bli tilnærmet like.

Priser ellers ifm. kopiering/plotting - alle priser tillegges mva., unntatt situasjonskart.

K.1.Kopier
Format Enkeltkopier belastes ikke med gebyr inntil 10 A4 og 5 A3 Pris pr. stk. Kr.
A4 over 10 kopier pr. stk Kr. 12,-
A3 over 5 kopier pr. stk. Kr. 23,-
K.2.Kartplott (Ikke fotoformat)
Format Pris pr. stk. Kr.
A2 Kr. 140,-
A1 Kr. 210,-
A0 Kr. 290,-
K.3.Kopi av digitale kart
Format Størrelse Pris pr. stk. Kr.
Sosi / Dxf Minimum/ grunnpris Kr. 1.060,-

For minimum/grunnpris bestilling gjelder det eiendom, bygg, vei, vann og høyde data. Statens Kartverk: Satser pr. 01.11.2016 (Kun til informasjon, fastsettes av Kartverket)

Tinglysningsgebyr Kr. 525,-
Kopi av dokumenter Kr. 172,-
Rettsgebyr Kr. 1.025,-

Gebyrregulativ for saker etter forurensningsloven

Utslippstillatelse

Gjelder gebyr for saksbehandling etter Forurensingsloven i forbindelse med utslippstillatelse og kontroll av utslipp av avløpsvann fra bolig, -fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet ikke skal tilknyttes mindre avløpsanlegg, dvs. anlegg for inntil 1.000 personenheter (PE).

Engangsgebyr utslippstillatelse for anlegg som ikke overstiger 15PE - kr. 3.600,-. Engangsgebyr utslippstillatelse for anlegg som overstiger 15 PE - kr. 10.200,-.

Dette gebyret dekker også saksbehandlingsgebyr for søknad om tiltak etter Plan- og bygningsloven når det søkes samtidig med utslippstillatelse.