Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Prisliste og gebyrer Våler kommune

BETALINGSSATSER 2021

Våler kommune tilbyr eFaktura og/eller avtalegiro til alle innbyggere som mottar faktura.

Merk at ved betaling etter forfall påløper 8,00 % forsinkelsesrente, dette gjelder også når det er inngått betalingsutsettelse og/eller betalingsavtale. Fakturagebyr på kr. 45,- vil påløpe for de kunder som ikke har eFaktura avtale med Våler kommune.

Innbetalinger av faktura skal skje til konto 1503.37.46641. Ved utsendelse av inkassovarsel påløper gebyr med kr. 35,- og ved utsendelse av betalingsoppfordring/varsel om tvangssalg påløper gebyr med kr. 105,-.

*Priser merket med * er inkl. mva. Øvrige priser er ikke mva-pliktige.


1.ADMINISTRASJON

Utleiepriser

OBS: Festsalene på herredshuset blir brukt av koronatestteamet og vil ikke være tilgjengelig for utleie i 2021/2022!

Utleiepris herredshuset
Salen med kjøkken: kr. 3.500,-. Husk å bestille festsalen i god tid før arrangementet, tlf 69 28 91 00
Utleiepris Kirkebygden barnehage
Salene med kjøkken: kr. 3.500,-. Husk å bestille grendesalen i god tid før arrangementet, tlf 69 28 92 92
Utleiepris Vålerhallen
1/3 hall – lag og foreninger i Våler, barn kr. 75,- pr time
2/3 hall – lag og foreninger i Våler, barn kr. 150,- pr time
1/1 hall – lag og foreninger i Våler, barn kr. 225,- pr time
1/3 hall – lag og foreninger, voksne over 18 år kr. 150,- pr time
2/3 hall – lag og foreninger, voksne over 18 år kr. 300,- pr time
1/1 hall – lag og foreninger, voksne over 18 år kr. 450,- pr time
1/3 hall – andre leietakere (private) kr. 187,- pr time*
2/3 hall – andre leietakere (private) kr. 375,- pr time*
1/1 hall – andre leietakere (private) kr. 562,- pr time*

Leie av hall i Vålerhallen for lag og foreninger (til faste leietider gjennom hele året) gjøres en gang i året ved innsending av søknad til: Våler kommune, Oppvekst og kultur, Kjosveien 1, 1592 Våler eller pr epost postmottak@valer.kommune.no

Søknadsfristen er på våren og blir kunngjort på hjemmesiden. For leie av hall til spesielle anledninger/arrangement – ta kontakt med oppvekst- og kulturetaten.

Bevillingsgebyr

Gebyret utgjør minimum kr. 1.740,- for salg og kr. 5.400,- for skjenking. I
særlige tilfeller kan bevillingsmyndigheten sette gebyret lavere.
Satsene pr liter:

Salg Skjenking
Gruppe 1 0,22 0,50
Gruppe 2 0,60 1,32
Gruppe 3 4,36

For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr. 390,-.

2. HELSE OG VELFERD

Opphold institusjon

Opphold sykehjem – mat – vask av tøy
Egenbetaling pr døgnopphold kr. 175,-
Egenbetaling pr dagsopphold kr. 95,- Beboers inntekt legges til grunn for beregning av vederlag på langtidsplass
Middag, varm mat pr porsjon kr 82,-
Frokost/kveldsmat pr porsjon kr 49,-
Grøt kr 49,-
Tilkjørt middag (hjemmeboende) kr. 85,-
Vask av tøy pr kilo (beboere i omsorgsbolig) kr. 80,-
Vask av tøy pr kilo (andre) kr. 100,-*
Vask og rulling av duker pr meter (beboere i omsorgsbolig kr. 160,-
Vask og rulling av duker pr meter (andre) kr. 200,-*
Trygghetsalarm
Inntekt under 2G kr. 110,- pr. mnd.
Inntekt over 2G kr. 350,- pr. mnd.

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Hjemmehjelpssatser 1 2 3 4 5
Alternativ inntekt Inntil 2G 2G-3G 3G-4G 4G-5G Over 5 G
Enhetspris time 67,- 168,- 270,- 355,- 387,-
Start abonnement 3 timer 10 timer 15 timer 15 timer 15 timer
Abonnementspris 201,- 1.668,- 4.048,- 5.330,- 5.809,-

Eksempel: Dersom man er i alternativ 1 og har 2,5 time hjemmehjelp blir regningen på kr. 67,-*2,5 time = kr. 162,50. Dersom man har 3 timer eller mer pr kalendermåned blir man fakturert etter abonnementssystemet som blir kr. 201,-.


3. KULTUR OG OPPVEKST

Folkebadet

Svømmehall på Kirkebygden skole
Åpningstid: Hver torsdag kl. 17.00-21.00
Bassengtid: Barn/voksne kl. 17.00-18.30
Bassengtid: Voksne kl. 19.00-21.00

Barn under 12 år må være i følge med voksne.

Pris barn - GRATIS
Pris voksen - GRATIS

Barnehage

Kommunale barnehager:

Plass Matpenger Opphold
5 dager pr uke 410,- 3.230,-
3 dager pr uke 250,- 2.250,-
Dagsplass 200,-

Søskenmoderasjon.
Foreldre med flere barn i barnehage får reduksjon i foreldrebetalingen, også når barna går i forskjellige barnehager. Du betaler 70% for barn nummer to, og 50 % for barn nummer 3 eller flere.

Dersom familiens samlede brutto inntekt er under kr. 592 165,- kan det søkes om redusert foreldrebetaling. Videre kan alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer i familier med samlet brutto årsinntekt under kr. 583.650,-* søke om 20 timers gratis barnehage pr. uke. Det samme gjelder for barn med utsatt skolestart.

*Endres fra 01.08.21

SFO

De oppgitte prisene gjelder fra 01.08.2021 til 31.07.2022

Opphold: Kr.
5 dager ettermiddag 2.470,-
4 dager ettermiddag 2.075,-
3 dager ettermiddag 1.556,-
2 dager ettermiddag 1.037,-
Morgenopphold 1.029,-
Ekstra morgenopphold 60,-
Ekstra ettermiddagsopphold 120,-
Ekstra dagsplass 250,-
Henting av barn etter avsluttet SFO opphold 170,-
Leksehjelp gir følgene reduksjon i SFO prisene 10%

Søskenmoderasjon er 25% for barn 2 og 50% fra barn 3.

Dersom familiens samlede brutto inntekt er under kr 566 550.- kan det søkes om redusert foreldrebetaling.

Kulturskole

Kulturskolen pr. år - kr. 3.800,-


4. MILJØ OG TEKNIKK

Eiendomsskatt, avløp og renovasjon

Eiendomsskatt i Våler er 4 promille av vedtatt takstgrunnlag, redusert med 30%. Næringsbygg innrømmes ikke 30% reduksjon i takstgrunnlaget.

Offentlige avløpsgebyrer
Avløpsgebyr, variabelt pr. kubikkmeter 39,90*
Avløpsgebyr, fast avgift 2.625,00*
Tilknyttingsavgift 26.250,-*
Kontrollavgift spredt avløp 1.040,-
Renovasjon- og slamtømmingsavgift:
Restavfall 140L 1.982,-*
Restavfall 240L 2.833,-*
Restavfall 360L 3.925,-*
Restavfall 660L 6.707,-*
Papp/papir 140-600L 293,-*
Glass/metall 140-660L 293,-*
Plast 140-660L 293,-*
Slamtømming pr gang 2.057,50*
Fritidsrenovasjon 2.892,-*

Spørsmål ang. renovasjonsavgift og slamtømming rettes til MOVAR, tlf. 69 26 21 10. Disse tjenestene blir også fakturert av MOVAR (se evt www.movar.no for mer informasjon).


Feiing og tilsyn

Feie- og tilsynsavgift:
Feie- og tilsynsavgift pr. pipeløp kr. 725,00*
Feie- og tilsynsavgift fritidsbolig pr. pipeløp kr. 362,50*

Spørsmål ang. feie- og tilsynsavgift rettes til MOVAR se ev.

https://www.movar.no/brann/feierseksjonen for mer informasjon


Forfallsdatoer:
Kommunale eiendomsgebyr fra Våler kommune (eiendomsskatt, avløp og feie/tilsynsavgift) faktureres over 3 terminer, med forfall 20.februar, 20.juni og 20.oktober.

Kommunen tilbyr også månedlige fakturering av disse gebyrene, med forfall den 20. i hver måned. Dersom det er ønskelig å endre fra 3 til 12 terminer pr. år send en epost med gnr/bnr og adressen på eiendommen til postmottak@valer.kommune.no

Manglende avlesning av vannmåler:
Ved manglende vannmåleravlesning ilegges det et gebyr tilsvarende inkassosatsen, p.t. kr. 700,-, samt at ditt vannforbruk stipuleres.

Ved manglende avlesning utover to år, vil avlesningen bli foretatt av
kommunen/vannverket og det ilegges et avlesningsgebyr tilsvarende 2 x inkassosatsen, p.t. kr. 1.400,-.

Avgifter vann:
Tilknytningsavgift for vann, og vannavgift faktureres av Våler Vannverk SA. For oppdaterte priser for vann, se Våler Vannverks hjemmeside - www.vaalervannverk.no eller ring 69 28 75 80 for informasjon.

Jaktkort

på kommunal grunn

Hundetrening – Døgnkort på Gudøya og Gressøya Kr. 100,-*
Hundetrening – Ukeskort på Gudøya og Gressøya Kr. 300,-*
Rovvilt (rev, mink) – når det ikke foregår annen jakt Kr. 1,-*
Småvilt – Ukeskort (uten rådyr) Kr. 300,-*
Småvilt – Ukeskort (med rådyr/bukkekort i bukkejakta) Kr. 350,-*
Ekstra jaktkort til familiemedlem Kr. 100,-*

Fiskekort kan kjøpes fra nettsiden www.inatur.no/fiske

Kommunale boliger

Omsorgsboliger (før 1988) Kr. 7.126,-
Omsorgsboliger (1988) Kr. 8.241,-
Omsorgsboliger med heldøgns omsorg (1988) Kr. 8.241,-
Omsorgsboliger med heldøgns omsorg (2000) Kr. 8.797,-
Tilrettelagt bolig (2008) Kr. 7.762,-
Strøm, renovasjon, vann, avløp, forsikring, vaktmestertjenester m.m. Kr. 1.920,-

For utleie av ovennevnte boliger, ta kontakt med tildelingskontoret på tlf 404 11 470.

For utleie av andre kommunale boliger og priser på disse, ta kontakt med NAV Våler på tlf 5555 3333.

Festeavgift på kirkegårdene

Enkeltgrav Kr. 230,-
Dobbeltgrav Kr. 460,-
Urnegrav Kr. 5.000,-

Gebyrregulativ for saker etter plan- og bygningsloven

GEBYRREGULATIV FOR SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Gebyrregulativ etter konsesjonsloven og jordloven

Deling etter jordloven:
kr. 2.000,-

Ved søknad om konsesjon:
kr. 5.000,-

Gebyrsatsene er fastsatt av Landbruksdirektoratet, se forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingsssaker.

Gebyrregulativ etter matrikkelloven

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN

Gebyrregulativ for saker etter forurensningsloven

Utslippstillatelse

Gjelder gebyr for saksbehandling etter Forurensingsloven i forbindelse med utslippstillatelse og kontroll av utslipp av avløpsvann fra bolig, -fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet ikke skal tilknyttes mindre avløpsanlegg, dvs. anlegg for inntil 1.000 personenheter (PE).

Utslippstillatelse for anlegg som ikke overstiger 15PE - kr. 5.120,-.
Utslippstillatelse for anlegg som overstiger 15 PE - kr. 12.800,-.
Dispensasjon - kr. 11.445,-.
Tilsynsgebyr - kr. 2.560,-.

Dette gebyret dekker også saksbehandlingsgebyr for søknad om tiltak etter Plan- og bygningsloven når det søkes samtidig med utslippstillatelse.