Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Byggesak og tekniske tjenester Brann og feiing

Brann og feiing

Feie og tilsynsgebyr for 2019

Feie og tilsynsgebyret for år 2019 er satt til kroner 640,00 pr. pipeløp.

Feie og tilsynsgebyr fordeles over flere år, og kreves inn årlig.

Feiing og tilsyn i Våler i Østfold

Våler kommune dekkes av et interkommunalt Brann- og redningsvesen - Mosseregionen Interkommunale Brann- og redningsvesen MIB. Dette inkluderer også feiing.

Alle eiendommer med skorstein og fyringsanlegg skal ha tilsyn og feiing. Dette er en lovpålagt oppgave, og huseier plikter å gi feieren adkomst slik at feiing og tilsyn kan utføres.

Brann og eksplosjonsvernloven - Kap.7 - § 34. Tilsynsmyndighetens rett til adgang m.m.

Feieavgift og feiehyppighet

I Våler kommune er det behovsprøvd feiing. Dette er regulert i forskrift og feiing og tilsyn.

Som det fremkommer av forskriftsteksten skal det utføres tilsyn med fyringsanlegg/ildsted. I og med at feiingen skal være behovsprøvd vil det ikke bli utført feiing av alle røykpiper hvert år. Det er flere momenter som tilsier hvor hyppig din bolig blir feid.

  • Type bebyggelse rundt din bolig og avstand til andre boliger.
  • Type bygg, om det er et trehus av eldre dato, eller om det er nytt hus.
  • Type fyringsanlegg/ildsted og fyringsmønster/vaner.
  • Mengde sot i pipeløp.
  • Dannelse av blanksot.
  • Trekkforhold.

På bakgrunn av disse forholdene, og etter faglig skjønn så fastsettes feiehyppighet.

Din bolig kan derfor ha forskjellig feiehyppighet enn det boligen til din nærmeste nabo har.

Feiing av hytter (fritidseiendommer)

Feie og tilsynsgebyret for år 2019 er satt til kroner 320,00 for fritidsbolig pr pipeløp.

Fra 1.1.2016 ble Forskrift om brannforebygging oppdatert.

MiB utfører nå en risikovurdering, og i forbindelse med dette arbeidet behøver dem å innhente informasjon for å utføre denne tjenesten.

I § 17 Feiing og tilsyn, er det nå lovpålagt med feiing og tilsyn i fritidsboliger. Feiing og tilsyn skal være behovsprøvd for hvert enkelt fyringsanlegg. Vurdering av behov for feiing gjøres vanligvis ved et tilsyn.

Etter utført risikovurdering, vil det for enkelte fyringsanlegg og områder være behov for hyppigere tilsyn og feiing, mens i andre tilfeller vil det være behov for redusert tilsyn.

Utfylt skjema sendes til MiB for registrering.

MiB besvarer også spørsmål om tilsyn og feiing.

Fritak for feie og tilsynsgebyr

For å få fritak, må du kontakte Mosseregionens interkommunale brann og redning (MIB).

De vil da utføre en kontroll at det ikke er installert ildsted på boligen/hytta eller at pipeløp er plombert.

Etter kontroll melder MIB til Våler kommune og du vil da få registrert fritak fra innmeldt dato.

OM MIB
SKJEMAER OG RETNINGSLINJER BRANN OG FEIING

Spørsmål om ildsted og piper

Definisjoner:
Ildsted omfatter bl.a., ovner for vedfyring eller annet fast brensel, peis, peisinnsats, parafinbrenner hvor dagtank er montert i samme branncelle, kombinerte ved- og parafinbrennere, åpent ildsted eller peisovn for lokal oppvarming. Også murte ildsteder omfattes.

Skorstein/pipe er den vertikale delen av røykkanalen.

PIPER/SKORSTEIN

Fritak fra søknadsplikt gjelder ikke piper/skorstein, verken oppføring, endring eller reparasjon.

Piper/skorstein er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-1 f) ; ”Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner”.

Dokumentasjonskrav ved ny pipe/skorstein:
Søknad om ny pipe/skorstein omfattes av vanlige dokumentasjonskrav for byggesaker. Dette innebærer at søknaden må inneholde følgende:
• søknadsskjema
• situasjonskart/kartutsnitt
• plan- og fasadetegninger
• erklæring om ansvarsrett for prosjektering (PRO) og utførelse (UTF)
• gjennomføringsplan
• Om det er nødvendig med av nabovarsling avgjøres i det enkelte tilfellet, jf pbl § 20-3.

Dokumentasjonskrav ved reparasjon/rehabilitering av pipe/skorstein:
Søknad om reparasjon/rehabilitering må inneholde følgende:
• søknadsskjema
• plantegning eller situasjonsplan som viser hvor pipe/skorstein er
• erklæring om ansvarsrett for utførelse (UTF)
• gjennomføringsplan
• Ved bygninger med flere pipeløp må det innsendes kartutsnitt samt plantegning som identifiserer det aktuelle pipeløpet.

Ansvarlig utførende (UTF) vil kunne stå som ansvarlig søker (SØK).
Kommunen vil videre kunne gjøre unntak etter pbl § 23-1 for krav om ansvarlig prosjekterende (PRO), når patenterte (preaksepterte løsninger) benyttes.

ILDSTEDER

Nybygg:
Installasjon av ildsted som del av nybygg vil alltid være søknadspliktig, men da som en del av byggesøknaden. Arbeidet skal ansvarsbelegges og kontrolleres som annet søknadspliktig arbeid.

Eksisterende bygg:
Installering av nytt ildsted i eksisterende bygg, nødvendig vedlikehold/reparasjon og reinstallering av ildsted er fritatt fra søknadsplikt. Dette inkluderer arbeider slik som:
• oppføring av brannmur
• frilufttilførsel
• fundamentering av peis og lignende.

Etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT) § 2-4 foreligger det en meldeplikt til feiervesenet ved installering av ildsted. Feiervesenet er tilsynsmyndighet for skorstein og ildsteder. Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget og har myndighet til å gi pålegg om retting m.m., jf. FOBTOT § 7-2 . Eventuell feilmontering skal avdekkes ved tilsyn. (Utdrag hentet fra veiledning til SAK § 4 bokstav d nr.5)

Kontakt

Mosseregionen interkommunale brann og redning
69 24 78 50
mib@brann.movar.no
web
Om MiB
Postadresse
Postboks 716, 1509 MOSS
Besøksadresse
Tykkmyr 2, 1597 MOSS