Forside Organisasjon Rådmann

Rådmannen i Våler kommune

Petter Haugen har vært rådmann i Våler kommune siden mai 2017.

Skjermbilde 2017 11 26 Kl 20 19 29

Petter Haugen

Rådmannen er den øverste administrative leder for den samlede kommunale administrasjon, innenfor de rammer kommunestyret fastsetter.

Rådmannen skal:

  • Påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet.
  • Påse at vedtak blir iverksatt.
  • Sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser.
  • Sørge for at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll.

Rådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle kommunale folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalget.

Rådmannen er gitt myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Ref. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).

Strategisk fokus

Våler kommune skal øke innsatsen på utvikling av tjenester og et bærekraftig samfunn - der teknologi og digitalisering både er mål, drivere og en del av løsningene. Utvikling av digitale tjenester vil påvirke våre interne prosesser, kompetansebehov og organisasjon.

Våre ambisjoner er å bli kjent som en innovativ, kompetent og effektiv kommune.

Våre ambisjoner er høye - fordi vi i årene som kommer ønsker å skape gevinster for innbyggerne og ansatte gjennom «smart samfunn» prosjekter. På den måten skal vi legge til rette for at våre innbyggere kan leve gode liv i alle livets faser – både i jobb og fritid.

De beste løsningene finner vi ved å videreutvikle samspill mellom kommunen, innbyggerne, frivillige, næringsliv og akademia. For å skape sammen! Vi søker og deler kunnskap i nettverk og relasjoner som er sterke, er blant de beste, og som er rause med å dele av sine erfaringer. Innovasjon, digitalisering og transformasjon - begreper som "alle" snakker om - betyr at vi kobler framtidens teknologi og mennesker sammen på en "smartere" måte, slik at vi utnytter ressursene enda bedre.

Det handler om bærekraftmål, og det handler om folkehelse og å ha det bra! Vi dyrker nærhet for å skape framtidens muligheter.


Rådmannens stab:

Harald Hammer
Ass. rådmann

Anne Grete Trevor
Plan- og utviklingssjef (samfunn- og næringsutvikling)

Carina R. Isdahl
Daglig leder Morsa

Kontakt

Petter Haugen Rådmann
470 27 838
petter.haugen@valer-of.kommune.no
Adresse
Kjosveien 1
1592 Våler