Forside Organisasjon Seksjon helse og velferd

Seksjon helse og velferd

Lokalisering:

Seksjonens ledelse med stab og støttefunksjoner er lokalisert på Helse- og sosialsenteret, 1.etasje rett inn hovedinngangen. 

Ledelse:

Helse og velferd har kommunalsjef Wenke Aannerød som leder. Send henne epost eller ring kommunens sentralbord 69 28 91 00, om du ønsker å komme i kontakt med henne.

Seksjonens viktigste ansvarsområder:

Seksjon Helse og velferd har driftsansvar for alle helsetjenestene og omsorgstilbudene i kommunen, samt oppfølging av interkommunale samarbeidsformer innenfor dette feltet. 

Tjenester og ansvar i Helse og velferd

 • Tildelingskontor
 • Tiltak funksjonshemmede
 • Legetjeneste
 • Fysioterapitjeneste
 • Folkehelse
 • Miljørettet helsevern
 • Legevakt
 • Kommunale akutte døgnplasser KAD 

Pleie og omsorg

 • Hjemmesykepleie
 • Praktisk bistand/hjemmehjelp
 • Trygghetsalarm
 • Dagaktivitetssenter/Servicegruppa
 • Ambulerende natt-team
 • Sykehjem 25 plasser
 • Kjøkkendrift

Bofellesskap

 • Bergskrenten bolig, 
 • ambulerende tjenester, 
 • boveiledning 
 • praktisk bistand /opplæring 
 • Kornveien bolig,
  • praktisk bistand/opplæring, 
  • ambulerende tjenester 
  • boveiledning

 Helse

 • Helsetjeneste for asylsøkere i transittmottak
 • FAMILIENS HUS 
 • Frisklivsentral, helsesamtaler, kurs og treningsgrupper 
 • Habilitering og rehabilitering, hjelpemiddelformidling, ergoterapi og fysioterapi    
 • Svangerskapsomsorg 
 • Helsestasjonstjeneste 0-5 år, 
 • Skolehelsetjeneste 6-16 år 
 • Åpen barnehage
 • Psykisk helse og rustjeneste 
 • Psykologtjeneste

 NAV

 • Råd/veiledning/bistand og oppfølging av brukere ved NAV
 • Økonomisk hjelp 
 • Kvalifiseringsstønad
 • Arbeidsevnevurdering
 • Midlertidig boliger
 • Flyktninger, introduksjonsordning
 • Rus, i henhold til lov om sosiale tjenester. 
 • Gjeldsrådgivning,  
 • Startlån, bolig- og etableringstilskudd. 
 • Bostøtteordninger
 • Statlige oppgaver


Helseogsosialsenteret4

Helse- og sosialsenteret i Våler kommune.

Stab helse og velferd:

Enheten er en støttefunksjon for kommunalsjef for Helse og velferd. Enheten består av kommuneoverlege og tildelingskontor.

Kommuneoverlegen:

Rune Davidsen

RUNE.DAVIDSEN@VALER-OF.KOMMUNE.NO

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver og offentlig helsemyndighet etter helselovgivningen. Kommuneoverlegen koordinerer, tilrettelegger og leder det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen.

Tildelingskontoret: 

Trude Hagen Hansen

TRUDE.HAGEN.HANSEN@VALER-OF.KOMMUNE.NO

Tildelingskontoret er et forvaltningskontor som gir informasjon, råd og veiledning til publikum, kartlegger behov for hjelp og fatter vedtak om individuelle tjenester til personer i alle aldersgrupper. Alle kan henvende seg til kontoret. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege eller andre for å ta kontakt. Kontoret vil være åpent for publikumskontakt mellom kl. 09:00 og 14:00 alle hverdager.

Kontaktpersoner:

I tillegg til stab, består seksjonen av virksomhetene NAV, Helse, Pleie og omsorg, og Bofellesskap.

NAV:

Karin Johannessen
karin.johannessen@nav.no

Virksomhetsleder Pleie og omsorg: 

Beate Birkelig 
beate.birkeli@valer-of.kommune.no 

Avdelingsleder hjemmetjenesten: 

Hege Fredriksen
hege.fredriksen@valer-of.kommune.no

Avdelingsleder sykehjem: 

Bodil Johannessen
bodil.johannessen@valer-of.kommune.no

Avdelingsleder kjøkken: 

Camilla R. Sandberg
kjokken@valer-of.kommune.no

Helse:  

Eline Uthus 
eline.uthus@valer-of.kommune.no

Avdelingsleder helsestasjon: 

Anne Kopperud
anne.kopperud@valer-of.kommune.no

Koordinator Helseteam asylsøkere: 
Anne Kirsti Arenås 
anne.kirsti.arenas@valer-of.kommune.no

Koordinator Psykisk helse: 
Anne Gryting 
anne.gryting@valer-of.kommune.no

Koordinator rehabteam: 
Elin Larsen 
elin.larsen@valer-of.kommune.no

Bofellesskap: 
Renate Svendsen (starter 01.05.18)
renate.svendsen@valer-of.kommune.no

Avdelingsleder Kornveien: 

Ane Toverud Hansen
ane.hansen@valer-of.kommune.no

Avdelingsleder Bergskrenten: 
Susan Dahlberg
susan.aarsrud@valer-of.kommune.no