Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Organisasjon Seksjon helse og velferd

Seksjon helse og velferd

Lokalisering:

Seksjonens ledelse med stab og støttefunksjoner er lokalisert på Helse- og sosialsenteret, 1.etasje rett inn hovedinngangen.

Ledelse:

Helse og velferd har kommunalsjef Wenke Aannerød som leder. Send henne epost eller ring kommunens sentralbord 69 28 91 00, om du ønsker å komme i kontakt med henne.

Seksjonens viktigste ansvarsområder:

Seksjon Helse og velferd har driftsansvar for alle helsetjenestene og omsorgstilbudene i kommunen, samt oppfølging av interkommunale samarbeidsformer innenfor dette feltet.

Tjenester og ansvar i Helse og velferd

 • Tildelingskontor
 • Tiltak funksjonshemmede
 • Legetjeneste
 • Fysioterapitjeneste
 • Folkehelse
 • Miljørettet helsevern
 • Legevakt
 • Kommunale akutte døgnplasser KAD

Pleie og omsorg

 • Hjemmesykepleie
 • Praktisk bistand/hjemmehjelp
 • Trygghetsalarm
 • Dagaktivitetssenter/Servicegruppa
 • Ambulerende natt-team
 • Sykehjem 25 plasser
 • Kjøkkendrift

Bofellesskap

 • Bergskrenten bolig,
 • ambulerende tjenester,
 • boveiledning
 • praktisk bistand /opplæring
 • Kornveien bolig,
  • praktisk bistand/opplæring,
  • ambulerende tjenester
  • boveiledning

Helse

 • FAMILIENS HUS
 • Frisklivsentral, helsesamtaler, kurs og treningsgrupper
 • Habilitering og rehabilitering, hjelpemiddelformidling, ergoterapi og fysioterapi
 • Svangerskapsomsorg
 • Helsestasjonstjeneste 0-5 år,
 • Skolehelsetjeneste 6-16 år
 • Åpen barnehage
 • Psykisk helse og rustjeneste
 • Psykologtjeneste

NAV

 • Råd/veiledning/bistand og oppfølging av brukere ved NAV
 • Økonomisk hjelp
 • Kvalifiseringsstønad
 • Arbeidsevnevurdering
 • Midlertidig boliger
 • Flyktninger, introduksjonsordning
 • Rus, i henhold til lov om sosiale tjenester.
 • Gjeldsrådgivning,
 • Startlån, bolig- og etableringstilskudd.
 • Bostøtteordninger
 • Statlige oppgaver


Helseogsosialsenteret4

Helse- og sosialsenteret i Våler kommune.

Stab helse og velferd:

Enheten er en støttefunksjon for kommunalsjef for Helse og velferd. Enheten består av kommuneoverlege og tildelingskontor.

Kommuneoverlegen:

Rune Davidsen

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver og offentlig helsemyndighet etter helselovgivningen. Kommuneoverlegen koordinerer, tilrettelegger og leder det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen.

Tildelingskontoret:

Trude Hagen Hansen

TRUDE.HAGEN.HANSEN@VALER.KOMMUNE.NO

Tildelingskontoret er et forvaltningskontor som gir informasjon, råd og veiledning til publikum, kartlegger behov for hjelp og fatter vedtak om individuelle tjenester til personer i alle aldersgrupper. Alle kan henvende seg til kontoret. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege eller andre for å ta kontakt. Kontoret vil være åpent for publikumskontakt mellom kl. 09:00 og 14:00 alle hverdager.

Kontaktpersoner:

I tillegg til stab, består seksjonen av virksomhetene NAV, Helse, Pleie og omsorg, og Bofellesskap.

NAV:

Anita Rønningen

E-POST: ANITA.RONNINGEN@NAV.NO

Virksomhetsleder Pleie og omsorg:

Trine Bråthen
trine.brathen@valer.kommune.no

Avdelingsleder hjemmetjenesten:

Ine Høvik
ine.hovik@valer.kommune.no

Avdelingsleder sykehjem:

Karin Dijkman
karin.dijkman@valer.kommune.no

Avdelingsleder kjøkken:

Camilla R. Sandberg
kjokkenet@valer-of.kommune.no

Helse:

Eline Uthus
eline.uthus@valer.kommune.no

Avdelingsleder helsestasjon:

Anne Kopperud
anne.kopperud@valer.kommune.no

Bofellesskap:

Renate Svendsen
renate.svendsen@valer.kommune.no

Avdelingsleder Kornveien:

Ane Toverud Hansen
ane.elisabet.toverud.hansen@valer.kommune.no

Avdelingsleder Bergskrenten:

Susan Dahlberg
susan.dahlberg@valer.kommune.no