Forside Politikk Lokaldemokrati

Du kan være med å påvirke!

Den viktigste måten å påvirke lokaldemokratiet på, er å benytte stemmeretten ved valg. I tillegg er det flere måter du kan fremme dine synspunkter på.

Et velfungerende lokaldemokrati er en kjerneoppgave i Våler kommune, blant annet for å sikre medvirkning til kontinuerlig utvikling av våre tjenester. Lokaldemokrati er både en betegnelse på den formelle folkevalgte organiseringen av lokale enheter innenfor et statlig styringssystem og et demokratisk ideal (kilde: Store norske leksikon). Administrasjonen i kommunen har en rolle i dette systemet og vi må bidra til «idealet».

Involvering og samspill er svært viktig, og dette vil ha fokus i videreutviklingen av de uformelle og formelle sidene av lokaldemokratiet i Våler kommune. Vi vil bygge videre på arenaer og aktiviteter der det er godt samspill, og der ulike grupper og enkeltpersoner kommer sammen og skaper gode svar og løsninger i dag. Noen innspill blir mer synlige enn andre i den endelige løsningen. Men viktigst er det at alle som ønsker å påvirke kan komme til orde på en effektiv måte. 

En hovedutfordring er å ha en god balanse mellom en kommunes handlingsevne og befolkningens muligheter til å delta direkte i utformingen av den lokale politikken. Vi må finne en effektiv fremgangsmåte og balanse i den folkelige deltakelsen i utviklingen av lokalsamfunnet.


ETISKE RETNINGSLINJER VÅLER KOMMUNE
DELEGERINGSDOKUMENT VÅLER KOMMUNE