Forside Politikk Kunngjøringer og høringer

Saker, kunngjøringer og høringer

Se - og gi innspill til små og store saker som handler om utviklingen av Våler.

AKTUELLE KUNNGJØRINGER:

Her kan du lese om kommende saker til utvalg-, formannskap- og kommunestyremøter. Dette er foreløpig plan, og endringer kan skje fram til endelig saksliste er besluttet av møteleder. 

Nå ligger detaljregulering for Våler næringspark felt 2 ute til høring. Høringsfrist: 25. januar 2019

Formannskapet foreslår å legge til rette for mer næringsutvikling i Våler kommune. Derfor vedtok de i formannskapsmøte den 4. desember at detaljreguleringen for felt 2 i Våler næringspark skal ut til offentlig ettersyn.

Du finner alle dokumenter i lenkene under, eller du kan komme innom herredshuset for å lese dem. Kommentarer eller innspill sendes til postmottak@valer-of.kommune.no eller per post til Våler kommune, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold.

PLANKART
REGULERINGSBESTEMMELSER
PLANBESKRIVELSE
TEMARAPPORT LANDSKAP
TEMARAPPORT MASSEBALANSE
TEMARAPPORT OVERVANN
RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE
VARSEL OM OPPSTART
BEHANDLING AV MERKNADER
FASTSATT PLANPROGRAM
MELDING OM VEDTAK
SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Nå ligger samfunnsplanen til kommuneplanen 2019 ute til høring. Høringsfrist: 22.12.2018

Nå er forslaget til ny samfunnsdel for Våler kommune ferdig. Hva betyr det for deg? Nå kan du si din mening om den planlagte utviklingen for Våler-samfunnet den neste 12-års perioden.

 Høringsforslaget inneholder en beskrivelse av dagens situasjon i Våler på utvalgte områder. Planen har fire hovedområder. Disse er: Levekår og folkehelse, Klima, miljø og energi, Verdiskaping og kompetanse samt Samfunnssikkerhet.

I disse hovedområdene foreslås det mål og strategier som kommunen skal jobbe med i fremtiden. Videre inneholder forslaget en arealstrategi for kommunen vår. Denne viser hvordan vi tenker om videre arealutvikling.

Dette dokumentet inneholder ikke tiltak, men må leses på et overordnet, strategisk nivå.

Tiltakene som hører sammen med strategiene fra denne planen, vil bli synlige i kommende handlingsprogram og temaplaner.

 

Vi vil gjerne høre din mening om disse strategiene, du kan bruke epost: postmottak@valer-of.kommune.no

eller per brev Våler kommune, Kjosveien 1, 1592 Våler

Vi planlegger et åpent diskusjonsmøte - dette annonseres nærmere.

 

SAMFUNNSDELEN TIL KOMMUNEPLANEN
HØRINGSBREV
PLANPROGRAM
SAKSFRAMSTILLING
VEDTAK
VÅLER KOMMUNES VISJON (PDF)