Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Politikk Valg 2019

Valg 2019

Åpningstider lokalvalg i Våler kommune 2019

Søndag 8.9.2019:

Herredshuset er åpent for alle stemmekretser fra kl. 15.00-18.00


Mandag 9.9.2019:

Valglokalene på Våk gymsal, Fredheim og herredshuset er åpne fra kl. 10.00-21.00


Forhåndsstemming

Vil du forhåndsstemme kan du gjøre dette på herredshuset/NAV fra 1.7-9.8. Ta kontakt med kommunen et par dager før og si at du kommer. Telefon

69 28 91 00. Åpningstider i denne perioden er kl. 10.00-14.00

Fra 12.8 - 6.9.2019 kan du forhåndsstemme på herredshuset/NAV fra hver ukedag kl. 09.00-15.00

Forhåndsstemming på institusjon, Våler helse-og sosialsenter torsdag 5.9.2019 fra kl. 12.00-14.00


Ambulerende stemmegivning

Ambulerende stemmegivning: søknad om å få stemme ved ambulerende stemmegivning må være mottatt valgstyret innen onsdag 4.9.2019


INFORMASJON OM LOKALVALGET 2019 PÅ FLERE SPRÅK FINNER DU HER

Valglister for Våler kommune

Valglistene ble godkjent av valgstyret i Våler kommune den 23. april 2019. Disse blir nå sendt ut til alle kandidatene hvor de har frist til 15. mai hvis de ønsker å fritas. I lenken under kan du se hvem som håper på en plass i kommunestyret i Våler kommune fra høsten 2019.

GODKJENTE VALGLISTER 2019

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 avholdes i Våler kommune mandag 9. september.


Listeforslag til kommunestyre- og fylkestingvalget 2019

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen (kommunestyrevalg) eller fylkeskommunen (fylkestingsvalg) de ønsker å stille til valg i.

Listeforslaget skal skrives etter en bestemt mal og leveres innen 1.april 2019 kl. 12.00. Det skal også leveres et vedlegg sammen med listeforslaget, med ytterligere informasjon.


Underskrifter på listeforslaget:

Et listeforslag må være underskrevet av et visst antall personer. Antall underskrifter avhenger av om partiet er registrert i partiregisteret i Brønnøysund og partiets oppslutning ved forrige stortingsvalg.

For registrerte parti som har fått minst 500 stemmer i et fylke eller 5000 stemmer i hele landet (forenklet modell) ved forrige stortingsvalg kreves underskrift av to styremedlemmer av partiets lokalavdeling med ansvar for valgdistriktet listen gjelder for. Styremedlemmene som skriver under på listeforslaget må fremdeles ha stemmerett i valgdistriktet.

For partier eller grupperinger som ikke fyller kravene til «forenklet modell» kreves underskrift av 300 personer med stemmerett i kommunen.

Tillitsvalgt/tillitsutvalg for partiet/gruppen:

Alle listeforslag må angi en tillitsvalgt med vararepresentant blant dem som har underskrevet forslaget. Listeforslaget bør også inneholde en fortegnelse over hvilke personer som skal fungere som et tillitsutvalg, selv om dette ikke er noe krav for å få godkjent listeforslaget.

Den tillitsvalgets oppgaver er blant annet å representere forslagsstillerne i forhandlinger med valgstyret om listeforslaget. Tillitsutvalgets oppgave er å eventuelt kalle listeforslaget tilbake.

Overskrift på listeforslaget:

Listeforslaget skal ha en overskrift som viser parti eller gruppe. Navnet må ikke kunne forveksles. Registrerte partier skal bruke partiets registrerte navn i listeoverskriften. Listeforslaget må tydelig vise at listen gjelder kommunestyrevalget 2019 i Våler kommune. Bruk departementets mal: Skjema for innlevering av listeforslag

Kandidater og stemmetillegg:

Listeforslaget må inneholde minst 7 navn. I Våler kommune kan forslaget maksimalt inneholde 27 navn, dvs. antall representanter i kommunestyret (21) pluss 6.

Inntil 4 personer på listen kan gis et tillegg i personlig stemmetall på 25 % av det antallet stemmesedler som listen mottar ved valget. Navnet på disse kandidatene skal stå først og skrives med uthevet skrift.

Identifisering av kandidatene:

Alle kandidater må være innført i folkeregisteret som bosatt i Våler kommune på valgdagen. Listeforslaget skal inneholde kandidatenes fornavn, etternavn og fødselsår.

På stemmesedlene er fornavn og etternavn begrenset til maksimalt 35 tegn (inklusive mellomrom). Det er viktig å angi hvordan navn som er lengre enn 35 tegn skal forkortes og vises på stemmeseddelen.

Stilling og bosted kan tas med dersom forslagsstillerne ønsker det, men vær oppmerksom på at det er begrenset plass på stemmeseddelen. Ved fare for forveksling skal stilling og/eller bosted oppgis.

NB: Dersom stilling eller bosted føres opp, må dette gjøres for alle kandidatene på listen.

Loven om rett til å kreve seg fritatt er regulert i Valgloven § 3-4 (1), og lyder:

«Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten».

Vedlegg til listeforslaget:

Sammen med listeforslaget skal det være et vedlegg med nærmere informasjon om kandidatene:


  1. En oversikt over kandidatenes fødselsdato.
  2. En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget.
  3. Dersom kandidaten ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i Våler kommune når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen. Dvs. at vedkommende på valgdagen vil være registrert bosatt i kommunen.
  4. Dersom en kandidat ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når kommunestyret trer i funksjon.

Valgkretser i Våler kommune:

Våk

Våler

Svinndal

Valgstyret i Våler kommune er formannskapet.


Valgdirektoratet har utarbeidet en mal for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Malene finner du i bunnen av denne artikkelen. Det er ikke et krav at de som stiller liste bruker denne malen, men den gjør det enkelt å oppfylle valglovens krav til et listeforslag. Bruk av malen letter også arbeidet for valgmedarbeidere i kommunene og fylkeskommunene når de skal behandle listeforslagene.

Ønsker du heller å lage ditt eget skjema eller trenger du mer utfyllende informasjon? Les vår fullstendige gjennomgang av kravene til listeforslag og behandling av disse i henhold til valgboka.


Valg 2019
MAL INNLEVERING AV LISTEFORSLAG VALG 2019

Kontakt

Leif Ombustvedt Fagsjef regnskap
69 28 91 14
leif.ombustvedt@valer-of.kommune.no
Reidar Kaabbel Ordfører
reidar.kaabbel@valer-of.kommune.no
Adresse
Kjosveien 1