Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Politikk Stortingsvalget 2021

Stortings- og sametingsvalget 2021

Her vil du finne informasjon om Stortings- og sametingsvalget 2021 og hvordan du kan gå frem for å få avgitt din stemme i Våler kommune.

Åpningstider i Våler kommune

Valgdagen for Stortings- og sametingsvalget 2021 er mandag 13. september.
På valgdagen kan du kun stemme i din hjemkommune (der du er registrert bosatt i folkeregisteret per 30. juni).

Valglokalene er åpne på valgdagen - mandag den 13. september - fra kl. 10.00-21.00.

På valgkortet står det oppført hvilken valgkrets du tilhører slik at det er enkelt for deg å vite hvor du skal stemme på valgdagen (valgkort blir sendt ut etter den 1. juli).

Våler kommune har følgende valgkretser:
Våk krets: Valglokalet er på Våk skoles aula,
Svinndal krets: Valglokalet er på Svinndal skoles gymsal
Våler krets: Valglokalet er i Vålerhallen ved Våler ungdomsskole.

Husk legitimasjon!
Du må ta med legitimasjon når du skal stemme, både i forhåndsstemmeperioden og på valgdagen.
Du må ikke ha valgkort for å stemme, men vi anbefaler å ta det med da det sparer deg for tid. Valgkortet er ikke gyldig legitimasjon. Du må framvise gyldig legitimasjon for å avlegge stemme. Legitimasjonen må inneholde navn, fødselsdato og bilde. Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde.

Stemmerett.
Valgloven § 2-1 sier at du har stemmerett ved stortingsvalg som norsk statsborger hvis du oppfyller følgende vilkår:
-du vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret
-du ikke har mistet stemmeretten etter grunnloven §53 (tap av stemmerett ved straffbare handlinger)
-du er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

Valget i 2021 vil bli preget av covid-19-pandemien. Dette medfører blant annet at vi må være spesielt påpasselige slik at valggjennomføringen kan foregå på en smittevernmessig forsvarlig måte.

Viktige områder vi forbereder oss på er:

 • kun en velger i stemmelokalet om gangen, evt kø foregår utendørs
 • romslige lokaler som sikrer at kravene til avstand kan overholdes
 • tilgang på håndsprit og munnbind for velgere
 • god flyt slik at velgerne ikke oppholder seg i lokalet i mer enn 15 minutter
 • tilgjengelig smittevernutstyr for stemmemottakerne
 • rutiner for renhold
INFORMATION ABOUT SELECTION IN ENGLISH

Digitalt valgkort

Ved stortingsvalget 2021 får du tilsendt valgkortet ditt digitalt. Personer som har reservert seg mot digital post fra det offentlige vil fortsatt få valgkortet på papir.

Et digitalt valgkort er et mer tilgjengelig valgkort for de aller fleste av oss. For alle med smarttelefon, betyr det at valgkortet alltid er med og ikke noe vi må huske på. Valgkortet treffer velgerne også direkte på den måten de er vant til å ta imot informasjon fra det offentlige. Digitale valgkort kommer også frem til grupper som ikke befinner seg på sin oppgitte adresse, noe som gjelder mange studenter.

Er du innført i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i kommune.

Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret.
Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Hvordan sjekker jeg om jeg står i manntallet?

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn den 14.07.2021 på Våler herredshus og på Våler helse- og sosialsenter.
Da kan du som velger kontrollere egne opplysninger og eventuelt klage dersom det er feil i manntallet.

Hva om jeg bor i utlandet?
Hvis du er bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i den kommunen du vært registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.
Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet i den kommunen du sist var folkeregistrert.

Slik søker du om å bli innført i manntallet

Ved å skrive under på omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks.
Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter deg av den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt.

Dette kan gjøres ved å fylle ut skjema for innføring i manntallet eller i et vanlig brev.
Velger du å skrive et vanlig brev, må du få med de opplysninger det spørres om i skjemaet.

Søknaden skal sendes til valgstyret i kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge.
Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 14. september kl. 17.00 for å kunne bli innvilget.

Søknad om innføring i manntallet i Våler kommune kan sendes med post eller e-post til valgstyret i Våler.
Postadresse:
Våler kommune, valgstyret
Kjosveien 1
1592 Våler

E-postadresse:
postmottak@valer.kommune.no

Merk e-post med "Innføring i manntall"

Sametingsvalget

For å kunne stemme ved Sametingsvalget, må du være registrert i Sametingets valgmanntall.

Kommuner som har færre enn 30 manntallsførte gjennomfører kun forhåndsstemmegivning ved Sametingsvalget. Det er ikke mulig å stemme på valgdagen for velgere bosatt i disse kommunene.

Våler har færre enn 30 manntallsførte i sametingets valgmanntall.

Les mer her: Generelt om sametingsvalget

Tidligstemming fra 1. juli

Velgere som ikke har mulighet til å stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan tidligstemme fra 1. juli og fram til forhåndsstemmingen starter. Velgere som ønsker å tidligstemme kan henvende seg på ekspedisjonen på Våler kommunes herredshus i ukedagene i åpningstiden klokken 09.00-15.00.

Når tidligstemmegivningsperioden begynner har vi ikke fått tilgang til det endelige manntallet. Det endelige manntallet blir klart i midten av juli, og først da kan vi begynne å registrere og prøve stemmegivningene.

I tidligstemmeperioden skal velgeren ikke legge stemmeseddelen rett i urnen, men benytte konvolutt.

Tidligstemmegivningen foregår på følgende måte:

 • Velgeren blir informert og vist dit hvor stemmesedlene ligger
 • Velgeren må vise legitimasjon, hvis vedkommende er ukjent
 • Stemmeseddelen skal stemples
 • Velgeren legger selv stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt
 • Valgmedarbeider skriver ut valgkort fra EVA eller fyller ut et blankt valgkort (noen velgere vil få valgkort på papir og dette kan også benyttes).
 • Valgmedarbeider legger stemmeseddelkonvolutten og valgkortet i en omslagskonvolutt, og limer den igjen
 • Velgeren legger selv omslagskonvolutten i urnen

Når vi mottar stemmer fra velgere bosatt i andre kommuner, skal disse sendes videre. Stemmegivningene skal sendes i en egen forsendelseskonvolutt til valgstyret i den aktuelle kommunen.

Forhåndsstemming fra 10. august

Fra og med 10. august til og med 10. september kan du forhåndsstemme i alle valglokaler i hele landet. Velgere som ønsker å forhåndsstemme kan henvende seg ved ekspedisjonen på Våler kommunes herredshus i ukedagene i åpningstiden fra kl. 09.00 til kl. 15.00.


Alle med stemmerett kan forhåndsstemme, du trenger ikke ha en spesiell grunn. Husk legitimasjon. Hvis du stemmer i en annen kommune enn der du er bosatt, blir stemmen sendt til din hjemkommune (der du er registrert bosatt i folkeregisteret per 30. juni). Det er ikke mulig å stemme flere ganger. Hvis du har forhåndsstemt kan du ikke stemme på nytt på valgdagen. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

Når velgeren skal avgi sin stemme, skal det alltid være to valgfunksjonærer sammen. Det er ikke nok at en tar i mot stemmegivningen mens den andre holder på med andre oppgaver i lokalet.

Som følge av pandemien vil kanskje flere velgere velge å forhåndsstemme.

For velgere som er bosatt i kommunen er dette er den normale prosedyren for stemmegivning:

 • Velger blir vist til et valgavlukke hvor stemmesedlene ligger
 • Når velgeren er ferdig i valgavlukket, vis vedkommende til avkrysserbordet
 • Hvis velgeren er ukjent for valgansvarlig, skal velgeren vise legitimasjon
 • Stemple stemmeseddelen
 • Velgeren søkes opp i manntallet, og krysses av
 • Velgeren legger stemmeseddelen i urnen

Noen ganger må man avgi forhåndsstemmer i konvolutt. Dette gjelder som oftest når det kommer en velger som er bosatt i en annen kommune. En sjelden gang kan man også oppleve det følgende:

 • velger ikke finnes i manntallet
 • velger som har stemt tidligere
 • at forhåndsstemmelokalet har mistet internettilgangen og dermed tilgangen til manntallet.

Når en forhåndsstemme må tas imot i konvolutt, er fremgangsmåten slik:

 • Velgeren vises til et valgavlukke hvor det ligger stemmesedler. Velgeren kan enten benytte en avkryssingsstemmeseddel eller de ordinære stemmesedlene
 • Når velgeren er ferdig i valgavlukket, vis vedkommende til avkrysserbordet
 • Hvis velgeren er ukjent for valgansvarlig skal velgeren vise legitimasjon
 • Stemple stemmeseddelen
 • Velgeren legger selv stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt
 • Valgansvarlig fyller ut valgkort som skal legges ved stemmegivningen. Valgkortet kan skrives ut fra EVA eller benytte et blankt valgkort. Noen velgere har fått valgkort på papir og da kan dette benyttes.
 • Stemmeseddelkonvolutten og valgkortet blir lagt i en omslagskonvolutt.
 • Velgeren legger selv omslagskonvolutten i urnen.

Stemmer mottatt fra velgere bosatt i andre kommuner, skal videresendes fortløpende. Stemmegivningene skal sendes i en egen forsendelseskonvolutt til valgstyret i den aktuelle kommunen.

Den siste uken før valgdagen skal stemmegivningene sendes på en måte som sikrer at de kommer fram til valgstyret innen kl. 17 tirsdag etter valgdagen. Valgdirektoratet vil inngå en egen avtale om spedisjon av forhåndsstemmer som sikrer dette.

Kveldsåpent forhåndsstemming

Valgstyret i Våler har bestemt at 2 kvelder før valgdagen skal være kveldsåpent.
Det vil være kveldsåpent forhåndsstemming på herredshuset i Våler kommune, i ekspedisjonen:
torsdag 2. september og torsdag 9. september - fra kl 15.00-21.00.

Her vil Våler kommunes innbyggere, som har vanskelig for å avgi stemme innenfor den ordinære åpningstiden til forhåndsstemmegivningen og på selve valgdagen, ha mulighet til å avgi sin stemme.

Dette vil også gi en mulighet til å spre oppmøte ved stemmegivningen i Våler kommune, i forhold til korona og smittevernhensyn.

Forhåndsstemming på institusjon

Forhåndsstemming på institusjon vil foregå på:
Våler helse- og sosialsenter, torsdag 09.09.2021, fra kl. 12.00-14.00.

Det er et krav i valgloven som sier at vi skal gjennomføre forhåndsstemmegivning på helse- og omsorgsinstitusjoner.

Forhåndsstemmene tas imot i konvolutt. Disse må så registreres og prøves på et senere tidspunkt. Se framgangsmåte for forhåndsstemmegivninger som må tas imot i konvolutt beskrevet i punktene over.

Ved et lokalt smitteutbrudd er det ved årets valg anledning til å fravike kravet om to stemmemottakere på helse- og omsorgsinstitusjoner, dersom dette er nødvendig for å sikre at velgerne får anledning til å stemme.

Ambulerende stemmegivning (stemme hjemme)

Velgere som på grunn av sykdom, uførhet, karantene eller isolasjonsplikt som følge av covid-19 ikke kan stemme på noen av de ordinære forhåndsstemmestedene, kan søke om å stemme der de oppholder seg. Fristen for å søke om dette er fortløpende og senest fredag 10. september klokken 10.00.

For å søke kan du enten ringe Våler kommune på tlf 69 28 91 00 eller sende en e-post til: postmottak@valer.kommune.no
Da vil valgfunksjonær lage en avtale med deg og komme hjem til deg.

Det er også åpnet for ambulerende stemmegivning på valgdagen for velgere som er i isolasjon eller karantene som følge av pandemien.
Fristen for å søke her er valgdagen, mandag kl. 10.00.

Det er et krav i valgloven at kommunen skal gjennomføre ambulerende stemmegivning for innbyggere som er syke eller uføre, og dermed ikke kommer seg til et valglokale. Dette omfatter også velgere som er pålagt isolasjonsplikt som følge av covid-19, og velgere i karantene som ikke kan forhåndsstemme på ordinær måte.

Ambulerende stemmegivning innebærer at to stemmemottakere reiser hjem til velgeren slik at han eller hun får avgi sin stemme hjemmefra.

Ved et lokalt smitteutbrudd er det ved årets valg anledning til å fravike kravet om to stemmemottakere ved ambulerende stemmegivning, dersom dette er nødvendig for å sikre at velgerne får anledning til å stemme. Stemmene skal i så fall tas imot i konvolutt.

Velgeren må søke om å få stemme hjemme, men det er ikke spesifisert i loven at denne søknaden må være skriftlig. Det er tilstrekkelig at velgeren tar kontakt med kommunen og ber om å få stemme hjemme på grunn av sykdom eller uførhet.

Ved stemmegivning hjemme hos velgere, må vi sørge for å ha med alt av relevant utstyr som for eksempel stemmesedler for alle som stiller liste i valgdistriktet, valgurne, stempel og lignende.

I 2021 omfatter dette også nødvendig smittevernutstyr. Ved ambulerende stemmegivning hjemme hos velgere som er i isolasjon er det svært viktig at prosedyrer for smittevern følges.

Stemmegivningen tas imot i konvolutt. Disse må så registreres og prøves på et senere tidspunkt. Rutinen for ordinære forhåndsstemmegivninger og fremgangsmåte for forhåndsstemmegivninger som må tas imot i konvolutt er beskrevet i punktene over.

Ved årets valg er det innført egne regler som gjelder velgere i karantene som følge av covid-19.
Hovedoppfordringen til disse velgerne er at de venter med å stemme til karantenetiden er over. Dersom de likevel ønsker å stemme, skal dette ikke skje på de ordinære forhåndsstemmestedene der de kan komme i kontakt med øvrige velgere.

Personer som er i karantene kan gå ut av huset så lenge nødvendig avstand holdes. Å være i karantene er ikke rettslig til hinder for å gå ut og stemme. Samtidig må personer i karantene holde avstand til andre, noe som kan være vanskelig i et valglokale der mange andre skal stemme samtidig. Velgere i karantene kan heller ikke ta offentlig transport. Kommunen må derfor legge til rette for at velgere i karantene får stemt ved egne egnede stemmesteder.

Retten til å stemme er beskyttet av Grunnloven og menneskerettighetene. For at den enkeltes plikt til karantene ikke skal gripe inn i denne retten må det derfor legges til rette for at også velgere med karanteneplikt får mulighet til å stemme adskilt fra øvrige .

INFORMASJON OM VALGET 2021 PÅ FLERE SPRÅK FINNER DU HER