Forside Samfunnsutvikling og næring Overordnet plan/kommuneplan

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens øverste, strategiske plan som legger rammer for kommune utvikling. Den er delt i to deler; samfunnsdel og arealdel.

Samfunnsdelen viser mål og strategier for alle tjenesteområdene, mens arealdelen består av plankart med bestemmelser.

Eksisterende plan ble til i et samarbeid med de andre kommunene i Mosseregionen og ble vedtatt i 2011.


KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL OG BESTEMMELSER (PDF)
KOMMUNEPLANENS AREALDEL - KART (PDF)
VELG KOMMUNE OG SLÅ PÅ KOMMUNEPLAN

Samfunnsdelen og bestemmelsene skal nå rulleres. Dette arbeidet vil pågå gjennom hele 2018.

Planprogrammet for samfunnsdelen ble fastsatt av formannskapet 19. april. Planprogram, vedtak og samlet saksframstilling finner du her:

PLANPROGRAM FASTSATT
VEDTAK
SAMLET SAKSFRAMSTILLING


Planstrategi for Våler 2016 – 2019

Planstrategien ble vedtatt av Kommunestyret 15. desember 2016.

Planstrategien beskriver kommunens utfordringer og utviklingstrekk, og hvilke kommunale planoppgaver det sittende kommunestyret vil prioritere i perioden for få til ønsket utvikling.

Kommunestyret har gjennom planstrategien vedtatt at det skal utarbeides ny samfunnsdel til kommuneplanen i løpet av 2018. I tillegg er det listet opp flere oppgaver innenfor helse og velferd, oppvekst og kultur og miljø og teknikk.

PLANSTRATEGI FOR VÅLER 2016 - 2019 (PDF)